Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Facal Gàidhlig English Term English Note Nota Gàidhlig Audio
VALLUM VALLUM A boundary comprising a ditch and one or more earth banks. Usually associated with either a monastery or a Roman military installation. Crìoch sa bheil dìg agus co-dhiù aon uchdan ùir. Mar is trice co-cheangailte ri manachainn no ionad arm nan Ròmanach.
VICUS VICUS A district, suburb or quarter of a town or village adjacent to a Roman fort, with the lowest legal status accorded to a built-up area. Sgìre, frith-bhaile no roinn de bhaile no clachan a bha faisg air gearastan Ròmanach 's aig an robh an inbhe laghail as ìsle am measg nan raointean togalaichte.
VILLA VILLA A term for a type of house, with varying definitions according to period. Georgian and later period villas were often detached town houses, whereas Roman villas were high-status and usually associated with a rural estate. Ainm air diofar thaighean a-rèir na linne. Bhitheadh villas nan taighean-baile dealaichte gu tric ann an linn Rìgh Sheòrais agus às a dhèidh sinn ach ann an linn an Ròmanach bhitheadh villas nan taighean àrd-inbheach air an dùthaich aig an robh fearann a ghnàth.

Share