Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Facal Gàidhlig English Term English Note Nota Gàidhlig Audio
FACTARAIDH FACTORY A building or complex, housing machinery for manufacturing purposes. Use specific term where known. Togalach no aitreabh sa bheil innealan airson saothrachadh bathair. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FACTARAIDH WORKS Usually a complex of buildings for the processing of raw materials. Use specific type where known. Aitreabh thogalaichean mar is trice far a bheilear a' giullachd stuthan amha. Cleachd seòrsa nas mionaidiche ma tha fios air.
FACTARAIDH  BATHAR-COGAIDH MUNITIONS FACTORY A building or site used for the manufacture of weapons, ammunition and military supplies. Use more specific type where known. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh buill-airm, connadh-gunna is solar an airm. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FACTARAIDH  GAS GASIFICATION PLANT A facility for the production of gas by means of the Lurgi Process. Steam and oxygen under high pressure are introduced into a gasifier containing coal, which may be of lower quality than that required by conventional gas production. Ionad far a bheilear a' dèanamh gas a-rèir dòigh Lurgi. Thèid smùid agus ogsaidean a stealladh a-steach do ghineadair gas sa bheil gual fo bhrùthadh àrd. Faodaidh gum bi an gual seo nas miosa na an gual a chleachdar ann an saothrachadh gas àbhaisteach.
FACTARAIDH  GRÈIS-BHRATAN TAPESTRY FACTORY A factory where tapestries are produced by mechanised processes. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh grèis-bhrataichean air dòighean meacanaigeach.
FACTARAIDH  LIONOILIUM LINOLEUM FACTORY A factory where linoleum is manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh ola-lìn.
FACTARAIDH  PYROLIGNEOUS PYROLIGNEOUS ACID WORKS A site where pyroligneous acid is produced. Pyroligneous acid is a product of the destructive distillation of wood, and was a commercial source of acetic acid. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh searbhag binigeir-fhiodha. Gheibhear searbhag binigeir-fhiodha an cois grùdadh millteach fiodha agus bhiodh e na thùs coimeirsealta de shearbhag aceticeach.
FACTARAIDH  STEATAIT STEATITE WORKINGS A site where vessels and other objects are made from steatite. Làrach far a bheilear dèanamh soithichean is rudan eile de chlach-shiabainn.
FACTARAIDH ACAINN SEÒLAIDH RIGGING WORKS A works for the production and repair of ships' rigging. FACTARAIDH far an dèanar is far an càraichear acainnean longan.
FACTARAIDH ANAIRT LINEN WORKS
FACTARAIDH AODACH SIÙIL SAILCLOTH FACTORY A factory where sailcloth is manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh aodach siùil.
FACTARAIDH AODAICH CLOTHING FACTORY A factory or series of workshops for the manufacture of clothing. Factaraidh no àireamh de cheàrdaichean-obrach airson saothrachadh aodaich.
FACTARAIDH AOIL LIME WORKS An industrial site where lime (calcium carbonate) is produced. Làrach gnìomhachais far a bheilear a' dèanamh aol (carbonat cailceim).
FACTARAIDH BATHAR CEIMIGEACH CHEMICAL WORKS An industrial complex where chemicals are produced for commercial use. Aitreabh gnìomhachais far a bheilear a' dèanamh stuthan ceimigeach airson malairt.
FACTARAIDH BATHAR MICRO-EILEIGTRONAIGS MICROELECTRONICS FACTORY A factory complex where computer chips are manufactured. Aitreabh factaraidh far a bheilear a' dèanamh sgealbagan choimpiutairean.
FACTARAIDH BATHAR SHEÒMARAN-IONNLAID SANITARY WARE WORKS A complex or building where toilets, baths, wash basins and other items of ceramic sanitary ware are made. Togalach no aitreabh thogalaichean far a bheilear a' dèanamh toidhleatan, amaran, basaidhean is bathar criadhadaireachd eile airson seòmraichean-ionnlaid.
FACTARAIDH BATHAR TEAS-FHULANGACH REFRACTORY WORKS A factory that produces refractory bricks and other heat resistant ceramic products. Factaraidh a nì breigean teas-fhulangach agus bathar-criadha eile a sheasas ri teas.
FACTARAIDH BATHAR-COGAIDH MUNITIONS PLANT
FACTARAIDH BHANAICHEAN IS LÀRAIDHEAN VAN AND LORRY WORKS
FACTARAIDH BHEART-INNEALAN MACHINE TOOL WORKS A site where machine tools are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh beart-innealan.
FACTARAIDH BHEARTAN MEACANAIGEACH POWER LOOM FACTORY A factory that manufactures textiles using mechanically or electrically powered looms. Factaraidh a tha a' dèanamh aodach air dòighean meacanaigeach no air beairtean-cumhachd dealain.
FACTARAIDH BHEARTAN MEACANAIGEACH POWERLOOM FACTORY
FACTARAIDH BHLOCAICHEAN CONCRAIT CONCRETE BLOCK FACTORY A factory producing concrete blocks for use in building. Factaraidh a tha a' dèanamh blocaichean concrait a thèid an cleachdadh ann an togalach.
FACTARAIDH BHOBAN BOBBIN FACTORY A factory producing bobbins for use in the textile industry. Factaraidh a nì bobain airson gnìomhachas a' chlò.
FACTARAIDH BHOGSAICHEAN BOX FACTORY A factory which manufactures boxes. Factaraidh a nì bogsaichean.
FACTARAIDH BHOGSAICHEAN BOX WORKS
FACTARAIDH BHOLGAN SOLAIS LIGHT BULB FACTORY A factory where light bulbs are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh bholgan solais.
FACTARAIDH BHOTAL BOTTLE WORKS A site where glass bottles are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh botalan GLAINNE.
FACTARAIDH BHRATAN AODAICH ÙRLAIR FLOORCLOTH WORKS
FACTARAIDH BHRATAN-GRÈIS IS PEÀRLAINN MUSLIN AND TAPESTRY WORKS
FACTARAIDH BHRATAN-ÙRLAIR CARPET MANUFACTURING SITE Includes any textile floor covering. Tha seo a' gabhail a-steach còmhdach aodach ùrlair sam bith.
FACTARAIDH BHRATAN-ÙRLAIR CARPET FACTORY A factory where carpets are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh brataichean-ùrlair.
FACTARAIDH BHRATAN-ÙRLAIR CARPET WORKS
FACTARAIDH BHREIGEACHAN BRICKWORKS An industrial manufacturing complex producing bricks. Aitreabh saothrachadh gnìomhachais far a bheilear a' dèanamh breigean.
FACTARAIDH BHREIGEACHAN BRICK FACTORY
FACTARAIDH BHREIGEACHAN-TEINE FIRE BRICK WORKS A factory where fire bricks are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh breigean-teine.
FACTARAIDH BHREIGEACHAN-TEINE FIRE BRICK MANUFACTORY
FACTARAIDH BHRIOSGAIDEAN BISCUIT FACTORY A factory where biscuits are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh briosgaidean.
FACTARAIDH BHRIQUETTES BRIQUETTE WORKS A factory where briquettes are made by compressing fuel, usually coal, charcoal or peat. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh briquettes le bhith a' dhùmhlachadh connadh, mar is trice gual, gual-fiodha no mòine.
FACTARAIDH BHRÒG SHOE FACTORY A factory where boots and shoes are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh bòtannan agus brògan.
FACTARAIDH BHRÒGAN IS BHÒTANN BOOT AND SHOE FACTORY
FACTARAIDH BIADHAIDH FEED WORKS A building or site for the manufacture of animal feed. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh biadh bheathaichean.
FACTARAIDH BÙIDSEARACHD BUTCHERY FACTORY
FACTARAIDH CAIRT-BHÙIRD CARDBOARD FACTORY A factory where cardboard is made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cairt-bhòrd.
FACTARAIDH CAIRT-BHÙIRD CARDBOARD WORKS
FACTARAIDH CAIRTEAN FURAIN GREETINGS CARD FACTORY A factory where greetings cards are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cairtean furanach.
FACTARAIDH CANABHAIS CANVAS WORKS A site where canvas, coarse, unbleached cloth, made from cotton, hemp or flax, is manufactured. Àite far a bheilear a' dèanamh canabhas (aodach garbh nach deach a ghealachadh) de chotan, cainb no lìon.
FACTARAIDH CARTADH LEATHAIR TAN WORKS
FACTARAIDH CHÀBALL CABLE WORKS A complex for the production of electrical and telegraph cables. Aitreabh airson saothrachadh càballan dealain is teileagraif.
FACTARAIDH CHAIBINEATAN CABINET WORKS A commercial premises where cabinets and other wooden items are manufactured. Ionad gnothachais far a bheilear a' dèanamh caibineatan agus bathar fiodha eile.
FACTARAIDH CHAIBINEATAN CABINETMAKERS
FACTARAIDH CHÀRAICHEAN CAR FACTORY A factory where cars are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh càraichean.
FACTARAIDH CHÀRAICHEAN MOTOR CAR FACTORY
FACTARAIDH CHÀRAICHEAN MOTOR WORKS
FACTARAIDH CHARBADAN VEHICLE FACTORY A factory for the manufacture of vehicles Làrach far a bheilear a' dèanamh carbadan.
FACTARAIDH CHASGAICHEAN MEATAILT METAL CASK FACTORY A factory that produces metal casks for containing alcoholic beverages and other liquids. Factaraidh a tha a' dèanamh casgaichean meatailt airson anns an tèid deoch-làidir no lionntan eile a chumail.
FACTARAIDH CHEIMIGEAN CHEMICAL PRODUCTION SITE Sites used for the manufacture of chemicals used as the basis for complex chemical processes or products. Làrach far a bheilear a' dèanamh stuthan ceimigeach a thèid iad fhèin a chleachdadh airson obrachaidhean no bathar ceimigeach iom-fhillte.
FACTARAIDH CHÈISEAN ENVELOPE FACTORY A factory where envelopes are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cèiseagan.
FACTARAIDH CHÌREAN COMB WORKS A building or site used for the manufacture of combs. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh cìrean.
FACTARAIDH CHISTEACHAN-TÌ TEA CHEST WORKS A factory where tea chests are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cisteachan-teatha.
FACTARAIDH CHOIDSEACHAN COACH WORKS Traditionally a building or site where stage coaches were built. Nowadays the term is applied to buildings used for the manufacturing of the body work and furnishings of motor vehicles and railway carriages. Gu tradaiseanta tha seo na thogalach far an robhar a' togail carbadan-stèidse. Thathar a' cleachdadh an fhacail seo an-diugh airson saothrachadh bodhaig is fùirneiseachd carbadan motair is carbadan rèile.
FACTARAIDH CHOINNLEAN CANDLE FACTORY A building or buildings used for the manufacture of candles. Togalach no grunn thogalaichean far a bheilear a' dèanamh coinnlean.
FACTARAIDH CHOINNLEAN CANDLE WORKS
FACTARAIDH CHRANN-TOGAIL CRANE WORKS A building or site used for the manufacture and erection of cranes. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh 's a' togail crainn-thogail.
FACTARAIDH CHRIOSPAN POTATO CRISP FACTORY A factory where potato crisps are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh criospan buntàta.
FACTARAIDH CHUILTEAN QUILT FACTORY A factory where quilts are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cuiltean.
FACTARAIDH CHUNGAIDHEAN-LEIGHIS PHARMACEUTICAL WORKS A large-scale site where medicinal drugs are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh cungaidhean-leighis.
FACTARAIDH CIÙRADH ÈISG FISH CURING PLANT A commercial facility where fish is cured. Ionad coimearsalta far a bheilear a' ciùradh iasg.
FACTARAIDH CIÙRADH ÈISG FISH CURING FACTORY
FACTARAIDH CIÙRADH ÈISG FISH CURING WORKS
FACTARAIDH CLACH-GHRÀIN GRANITE WORKS A site where granite is worked into building stone and other finished products. Làrach far a bheilear a' dèanamh clachan togail agus bathar ullamh eile de ghoireal.
FACTARAIDH CLACH-OLA SHALE OIL WORKS A site where oil is produced from shale. Làrach far a bheilear a' tarraing ola à clach-ghuail.
FACTARAIDH CLÒ-BHUALADH STUTHAN-AODAICH PRINT WORKS
FACTARAIDH CLÒ-BHUALAIDH PRINTING WORKS A factory or complex containing machinery for the manufacture of printed materials. Factaraidh no aitreabh far a bheil innealan airson clò-bhualadh stuthan.
FACTARAIDH CLÒ-BHUALAIDH BRAILLE BRAILLE PRINTING WORKS A printing works which specialises in printing books and other materials in Braille. FACTARAIDH clò-bhualaidh a tha gu sònraichte ri clò-bhualadh leabhraichean is rudan eile ann am Braille.
FACTARAIDH COFAIDH COFFEE WORKS A factory where coffee beans are processed, usually by roasting and grinding. Factaraidh far a bheilear a' giullachd pònairean cofaidh, mar is trice le bhith gan ròstadh 's gam bleith.
FACTARAIDH CÒMHDACHADH-ÀIRNEIS UPHOLSTERY WORKS A factory or building where furniture is upholstered. Factaraidh no togalach far a bheilear a' còmhdachadh àirneis.
FACTARAIDH CÒMHDAICH-ÙRLAIR FLOORCLOTH FACTORY A factory where floorcloth was produced.  Floorcloth is a flooring material made from sealed, painted and printed canvas. Factaraidh far an robhar a' dèanamh aodach-ùrlair.  'S e stuth ùrlair a tha ann an aodach-ùrlair a nithear de chanabhas a chaidh a sheulachadh, a pheantadh is a chlò-bhualadh.
FACTARAIDH CONCRAIT CONCRETE WORKS A site where concrete and concrete products are manufactured from a mixture of cement and aggregate. Làrach far a bheilear a' dèanamh concrait is bathar concrait de mheasgachadh de shaimeant is agragaid.
FACTARAIDH COPAIR COPPER WORKS A site or establishment for the casting and refining of metallic copper. Làrach no buidheann a mhòlltaicheas no a dh'fhìnicheas copar meatailteach.
FACTARAIDH CRÈADH-TEINE FIRE CLAY WORKS A building or site used for the production of bricks and other items, from a clay with refractory properties. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh breigean no nithean eile de chriadh theas-fhulangach.
FACTARAIDH CRÈADHADAIREACHD POTTERY WORKS A complex of buildings used for the manufacture of pottery. Aitreabh thogalaichean far a bheilear a' dèanamh crèadhadaireachd.
FACTARAIDH CRÈIS CLÒIMHE GREASE WORKS Recovery and removal of grease (lanolin) from raw wool. A' toirt crèis (ola clòimhe) às a' chlòimh amh.
FACTARAIDH CRÈISE TALLOW FACTORY A building where tallow is produced. Tallow is solid animal fat that has been separated by heating, usually for making candles. Togalach far a bheilear a' dèanamh geir. Tha geir na shaill cruaidh bheathaichean a chaidh a theasachadh gus a dhealachadh, mar is trice airson coinnlean a dhèanamh.
FACTARAIDH CRÈISE TALLOW WORKS
FACTARAIDH DATH COLOURING WORKS A factory where dyes, pigments and other colouring agents are produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh dathan, stuthan-datha agus àidseantan dathachaidh eile.
FACTARAIDH DATH DYE WORKS A site used for the production of dyes. Làrach far a bheilear a' dèanamh dathan.
FACTARAIDH DEALATAIN GELATINE FACTORY
FACTARAIDH DEALATAIN (BATHAR BHEATHAICHEAN) GELATINE WORKS (ANIMAL PRODUCT) A works producing gelatine from animal products for use as a culinary setting agent and in the photography, dyeing, brewing and glue industries. For explosives use GELATINE WORKS (EXPLOSIVE). FACTARAIDH a nì dealatain de bhathar bheathaichean gus a chleachdadh mar àidseant binndeachaidh ann an còcaireachd agus ann an gnìomhachasan fotografachd, dathachaidh, grùdaireachd is glaodha. Airson stuth-spreadhaidh, cleachd FACTARAIDH DEALATAIN (STUTH-SPREADHAIDH).
FACTARAIDH DEALATAIN (STUTH-SPREADHAIDH) GELATINE WORKS (EXPLOSIVE) A factory or works principally engaged in the manufacture of blasing or explosive gelatine. Factaraidh no FACTARAIDH a tha gu sònraichte a' dèanamh gelignite no dealatain spreadhaidh.
FACTARAIDH DEIGHE ICE FACTORY A building or group of buildings where ice is manufactured using mechanised refrigeration techniques. Togalach no grunn thogalaichean far a bheilear a' dèanamh deigh, a' cleachdadh dòighean reòthaidh meacanaigeach.
FACTARAIDH DHATHAN COLOUR WORKS
FACTARAIDH DIATOMAIT DIATOMITE WORKS A site where diatomite is extracted from the ground. Diatomite, a white or grey mineral soil formed from the skeletons and shells of microscopic organisms, is used in sound and heat insulation, fireproofing materials and explosives. Làrach far a bheilear a' dùsgadh diatomait às an talamh. Tha diatomite na mhèinnear geal no liath a chaidh a chruthachadh le cnàimhnich is sligean de bhithean beaga bìodach agus thathar gan cleachdadh ann an ionsulaideadh fuaime agus teasa, stuthan teine-dhìonach agus stuthan spreadhaidh.
FACTARAIDH DIUT JUTE WORKS A factory where jute (plant fibres), was used to make products such as hessian, sacking, cordage and backing materials for carpet and linoleum. Factaraidh far an robhar a' dèanamh bathar mar heisean, pocannan, còrdail is stuthan a chuirear air cùlaibh bhrataichean-ùrlair is ola-lìn de dhiut (teudagan lusan).
FACTARAIDH EINNSEANAIREACHD ÀITEACHAIS AGRICULTURAL ENGINEERING WORKS An engineering works that makes products used in agriculture. FACTARAIDH einnseanaireachd a nì bathar a chleachdar ann an àiteachas.
FACTARAIDH EINNSEANAIREACHD AOTROM LIGHT ENGINEERING WORKS A group of buildings where consumer goods, such as small machines and electrical components, are manufactured. Grunn thogalaichean far a bheilear a' dèanamh bathar luchd-caitheimh mar innealan beaga is co-phàirtean dealain.
FACTARAIDH EINNSEANAIREACHD THRÈANAICHEAN RAILWAY ENGINEERING WORKS A large site specialising in the manufacture and repair of locomotives. Làrach mhòr far a bheilear gu sònraichte a' dèanamh 's a' càradh carbadan-smùide.
FACTARAIDH EINNSEANAIREACHD THROM HEAVY ENGINEERING WORKS An industrial complex devoted to large-scale manufacturing, maintenance and/or repair work.  Activities can include founding, forging, machining and assembling/erecting materials, especially metals, and can be general or specialised in nature. Aitreabh gnìomhachais a nì mòran saothrachaidh, obrach-càraidh agus/no obrach-glèidhidh.  Faodaidh seo a ghabhail a-steach stuthan fùirneis, innealachaidh, co-chuir/togail, gu h-àraid meatailtean, agus faodaidh e a bhith àraid no coitcheann na nàdar.
FACTARAIDH EINNSEANAN ENGINE WORKS A site where engines are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh einnseanan.
FACTARAIDH EINNSEANAN ENGINE FACTORY
FACTARAIDH EINNSEANAN DÌOSAIL DIESEL ENGINE WORKS A site where diesel engines are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh einnseanan diesel.
FACTARAIDH ÈISG FISH WORKS
FACTARAIDH FEAMAD ALGINATE WORKS A factory where ammonia and alkali metal salts of alginic acid (alginates) are extracted from brown seaweeds.  Alginates are used in the textile, medical, printing and food industries. Factaraidh far a bheilear a' tarraing amòinia agus salainn mheatailteach alcalaidh de shearbhag fheamainneach à feamainn-donn.  Tha searbhagan feamainneach gan cleachdadh ann an gnìomhachas an aodaich, nan leigheasan, a' chlò-bhualaidh 's a bhìdh.
FACTARAIDH FIGHE KNITWEAR FACTORY A factory in which knitted items are produced by mechanised processes. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh bathar fighte air dòighean meacanaigeach.
FACTARAIDH FIGHE WEAVING FACTORY
FACTARAIDH FÌNEACHADH MEATAILT METAL REFINING WORKS
FACTARAIDH FIÙSAICHEAN SÀBHAILTEACHD SAFETY FUSE FACTORY A factory where safety fuses, for use with explosives, are made. Often associated with a BLACK POWDER WORKS. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh fiùsaichean sàbhailteachd a thèid an cleachdadh le stuthan-spreadhaidh. Gu math tric co-cheangailte ri FACTARAIDH FÙDAIR-DHUIBH.
FACTARAIDH FÙDAIR POWDER FACTORY
FACTARAIDH FÙDAR DUBH BLACK POWDER WORKS A factory or complex that produces black powder, an explosive that contains potassium nitrate, sulphur and charcoal. Factaraidh no aitreabh a tha a' dèanamh fùdar dubh, stuth-spreadhaidh sa bheil naidhtreat potaiseim, pronnasg agus gual-fhiodha.
FACTARAIDH FÙDAR-GUNNA GUNPOWDER WORKS A site used for the manufacture of gunpowder. Làrach far a bheilear a' dèanamh fùdar-gunna.
FACTARAIDH FÙDAR-GUNNA GUNPOWDER FACTORY
FACTARAIDH GAOISID HAIR WORKS
FACTARAIDH GAOISID EICH HORSEHAIR FACTORY A factory where horse hair is processed for use in furniture manufacture and other industries. Factaraidh far a bheilear a' giullachd falt each airson a chleachdadh ann an saothrachadh àirneis is gnìomhachasan eile.
FACTARAIDH GAS GAS WORKS An industrial unit, usually situated in a city or town, concerned with the manufacture of gas from sources including coal, oil and calcium carbide (acetylene), for use as fuel by industrial or domestic consumers. Aonad gnìomhachais, mar is trice ann am baile far a bheilear a' dèanamh gas à diofar tùsan mar ghual, ola is cairbid cailceim (acetylene) mar chonnadh dhan gnìomhachas no luchd-caitheimh àbhaisteach.
FACTARAIDH GAS GASWORKS
Factaraidh Gas Biggar Biggar Gas Works
FACTARAIDH GHLAODHAN GLUE FACTORY A factory where glue is produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh glaodh.
FACTARAIDH GHLAODHAN GLUE WORKS
FACTARAIDH GHOILEADAIREAN BOILER WORKS Engineering works dedicated primarily to the manufacture and repair of boilers. FACTARAIDH einnseanaireachd a tha gu sònraichte a' dèanamh 's a' càradh goileadairean.
FACTARAIDH GIULLACHD BÌDH FOOD PROCESSING PLANT A factory or site for the manufacture of food stuffs from raw ingredients. Factaraidh no làrach far a bheilear a' dèanamh biadh de stuthan bìdh amha.
FACTARAIDH GIULLACHD CLACH-IARAINN IRON ORE PROCESSING PLANT A facility where iron ores are processed prior to smelting. Ionad far a bheilear ag ullachadh clachan-mèinnir mus tèid an leaghadh.
FACTARAIDH GIULLACHD ÈISG FISH PROCESSING FACTORY A factory where fish are processed into food and other products. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh biadh no bathar eile de dh'iasg.
FACTARAIDH GLAINNE GLASS WORKS A site where all the processes for the production of glass and objects made from glass are carried out. Làrach far a bheilear a' dèanamh gach ceum air a bheil feum gus glainne agus bathar glainne a dhèanamh.
FACTARAIDH GLAINNE CLACH-SPOR FLINT GLASS FACTORY
FACTARAIDH GRÀBHALAIDH ENGRAVING WORKS A factory where lettering and designs are engraved into metals and other materials. Factaraidh far a bheilear a' gràbhaladh litrichean is dealbhadh eile ann am meatailtean no stuthan eile.
FACTARAIDH GRÀIN CEREAL FACTORY A factory where grains are processed to make breakfast cereals and other products. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh gràinean-breacaist agus bathar eile de ghràinean.
FACTARAIDH GUT GUT FACTORY A factory where animal sinews are processed to make gut strings. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh teudan caolain de dh'fhèithean bheathaichean.
FACTARAIDH IARAINN IRON WORKS A site where iron is smelted or iron goods made. Àite far a bheilear a' leaghadh iarainn no far a bheilear a' dèanamh bathar iarainn.
FACTARAIDH IARAINN IRONWORKS
FACTARAIDH INC CLÒ-BHUALAIDH PRINTING INK FACTORY A factory where inks for use in the printing industry are produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh incean airson gnìomhachas a' chlò-bhualaidh.
FACTARAIDH INNEALAN ÀITEACHAIS AGRICULTURAL MACHINERY WORKS
FACTARAIDH INNEALAN TEICNIGEACH INSTRUMENT ENGINEERING WORKS A site where scientific and technical instruments such as microscopes are assembled. Làrach far a bheilear a' cur ri chèile innealan saidheansail is teicnigeach mar mhicreoscopan.
FACTARAIDH INNEALAN- CLOICHE STONE IMPLEMENT FACTORY
FACTARAIDH INNEALAN-FUAIGHEIL SEWING MACHINE FACTORY A factory where sewing machines are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh uidheaman-fuaigheil.
FACTARAIDH INNEALAN-LÀIMHE TOOL WORKS A site where hand tools are manufactured. For machine tools use MACHINE TOOL WORKS. Làrach far a bheilear a' dèanamh innealan-làimhe. Airson beart-innealan, cleachd FACTARAIDH BHEART-INNEALAN.
FACTARAIDH ISBEANAN SAUSAGE FACTORY A factory where sausages are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh isbeanan.
FACTARAIDH ISBEANAN SAUSAGE WORKS
FACTARAIDH LÀRAIDHEAN LORRY FACTORY A factory used for the manufacture and assembly of lorries. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh 's a' cur ri chèile làraidhean.
FACTARAIDH LÀRAIDHEAN TRUCK PLANT
FACTARAIDH LEACAN TILE WORKS A site used for all the processes associated with the manufacture of roof, floor and decorative tiles, and tile field drains. Làrach far a bheilear ri gach pròiseas a tha co-cheangailte ri saothrachadh leacagan mullaich, ùrlair is feadhainn sgeadachail agus leacan-criadha drèanaidh.
FACTARAIDH LEACAN CABHSAIR PAVEMENT WORKS A site where flagstone is quarried and cut to produce paving slabs. Nowadays, pre-cast concrete slabs are also produced. Làrach far a bheilear a' dùsgadh 's a' gearradh chlachan gus leacan cabhsair a dhèanamh. Thathar a' dèanamh leacan concrait ro-mhòlltaichte an-diugh cuideachd.
FACTARAIDH LEACAN-CLOICHE FLAGSTONE WORKS A site where finely laminated sedimentary rock is cut, shaped and worked into finished flagstones. Làrach far a bheilear a' gearradh, a' cruthachadh 's ag obrachadh clach ghrùideach sa bheil breathan fìnealta na leacan ullamh.
FACTARAIDH LEAGHADH LUAIDHE LEAD SMELTING PLANT
FACTARAIDH LEAPANNAN IARAINN BEDSTEAD FACTORY A factory where iron bedsteads are produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh stoca-leapa iarainn.
FACTARAIDH LEATHAIR LEATHER FACTORY A factory for the manufacture of leather goods, such as shoes, saddles, etc. Use TANNERY for the manufacture of leather. Factaraidh a nì bathar leathair mar bhrògan, dìollaidean is msaa. Cleachd TAIGH-CARTAIDH LEATHAIR airson àite far a bheilear a' dèanamh an leathar fhèin.
FACTARAIDH LEATHAIR LEATHER WORKS
FACTARAIDH LIOMANAID LEMONADE FACTORY A factory in which lemonade and similar sweetened aerated water drinks are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh liomanaid is deochannan uisgeach milis adharaichte eile.
FACTARAIDH LÌOMHADH-BHRÒG BLACKING FACTORY A building or buildings used for the manufacture of shoe and leather polish, etc. Togalach no togalaichean far a bheilear a' dèanamh lìomh bhrògan is leathair is msaa.
FACTARAIDH LÌON-IASGAICH NET WORKS A site where fishing nets are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh lìontan-iasgaich.
FACTARAIDH LÌONADH BHOTAL BOTTLING PLANT A plant for bottling manufactured goods, as opposed to a BOTTLE WORKS where bottles were made. Factaraidh far a bheilear a' cur bathar ann am botailean, seach FACTARAIDH BHOTALAN far a bheilear a' dèanamh nam botalan iad fhèin.
FACTARAIDH LÌONADH BHOTAL UISGE-BEATHA WHISKY BOTTLING PLANT A site where whisky is bottled. Làrach far a bheilear a' cur uisge-beatha ann am botalan.
FACTARAIDH LIOS LACE FACTORY A factory where lace is manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh lios.
FACTARAIDH LIOS LACE WORKS
FACTARAIDH LUAIDHE LEAD WORKS A factory used for the production of red lead used in glass manufacture, or white lead used as the pigment in white paint. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh luaidhe dhearg air a bheil feum ann an saothrachadh GLAINNE no luaidhe gheal airson peant geal a dhèanamh.
FACTARAIDH MADRAS MADRAS FACTORY A factory where madras is produced. Madras is a lace-like fabric woven from cotton yarn. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh madras. Tha madras na aodach a tha coltach ri lios ach a thèid a dhèanamh de shnàth cotain.
FACTARAIDH MHEATAILTEAN METAL WORKS A complex of buildings used for the processing of metals. Use more specific type where known. Aitreabh thogalaichean far a bheilear a' giullachd mheatailtean. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FACTARAIDH MÌLSEANACHD CONFECTIONERY WORKS A site where products containing sugar or honey, such as cakes, sweets and crystallized fruits, were manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh bathar sa bheil siùcar no mil, can cèicichean, siùcaran agus measan criostalaichte.
FACTARAIDH MOLLTADH CONCRAIT PRE CAST CONCRETE WORKS A site where building components and other objects are cast in concrete. Làrach far a bheilear a' cruthachadh co-phàirtean togalaich agus nithean eile de choncrait ann am mòlltairean.
FACTARAIDH MÒNA PEAT WORKINGS Sites and structures associated with the small-scale cutting and processing of peat. Togalaichean is structaran a tha co-cheangailte ri buain is ullachadh na mòna ann an tomhasan beaga.
FACTARAIDH MÒNA PEAT WORKS A site where peat is extracted and processed for industrial purposes. Làrach far a bheilear a' buain 's ag ullachadh mòine mar ghnìomhachas.
FACTARAIDH NAIDHLEIN NYLON WORKS A factory that produces nylon. Factaraidh a nì naidhlean.
FACTARAIDH NITROCELLULOSE  NITROCELLULOSE FACTORY A factory where nitrocellulose, a substance used in the manufacture of explosives and propellants, is made by treating cellulose with sulphuric and nitric acids. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh nitrocellulose, stuth a chleachdar gus stuthan-spreadhaidh agus stuthan-iomain, le bhith a' cur searbhag phronnasgach agus naidhtreach ri ceallalos.
FACTARAIDH NITROGLYCERINE NITROGLYCERINE WORKS A works or factory where nitroglycerine is manufactured. May include several nitroglycerine hills. FACTARAIDH no factaraidh far a bheilear a' dèanamh nitroglycerine. Dh'fhaoidte gum bi grunn chnoc naidhtreo-gliosarain faisg air làimh.
FACTARAIDH OBAIR-FHIGHE KNITWEAR WORKS
FACTARAIDH OBAIR-GHRÈISE EMBROIDERY FACTORY A building or complex of buildings where textiles and textile products are embroidered. Togalach no aitreabh thogalaichean far a bheilear ri grèiseadh aodaich agus bathar aodaich.
FACTARAIDH OLA OIL WORKS Buildings, sites and structures associated with the retrieval, refining, processing and storage of petroleum oil. Togalaichean, làraichean is structaran a tha co-cheangailte ri às-tharraing, fìneachadh, giullachd is stòradh de dh'ola peatroil.
FACTARAIDH OLA 'S CRÈISE OIL AND GREASE WORKS
FACTARAIDH OLA 'S DHATHAN OIL AND COLOUR WORKS
FACTARAIDH ÒRDANAIS ORDNANCE FACTORY A building or site used for the manufacture of small arms and artillery pieces, ammunition, propellants, explosives etc. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh buill-airm bheaga, gunnaichean-mòra, connadh-gunna, stuthan-iomain, stuthan-spreadhaidh is msaa.
FACTARAIDH OSANACHD HOSIERY FACTORY A factory or works housing machinery used to produce stockings and socks, using mechanized knitting processes. Factaraidh no FACTARAIDH sa bheil acainnean air an dèanar stocainnean, a' cleachdadh dòighean fighe meacanaigeach.
FACTARAIDH OSANACHD HOSIERY WORKS
FACTARAIDH PÀIPEARACHD STATIONERY WORKS A factory where items of stationery are produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh pàipearachd.
FACTARAIDH PAIREAFAIN PARAFFIN WORKS An industrial facility where paraffin is produced. Ionad gnìomhachais far a bheilear a' dèanamh parafain.
FACTARAIDH PEANTA PAINT FACTORY A building or buildings used for the production of paints, varnishes, colours and distemper. Use also for the manufacture of ink. Togalach no togalaichean far a bheilear a' dèanamh peantaichean, bhàirnisean, dathan agus dath-glaoidh. Nithear inc an-seo cuideachd.
FACTARAIDH PEANTA PAINT WORKS
FACTARAIDH PEÀRLAINN MUSLIN FACTORY A factory that produces muslin. Factaraidh a nì peàrlainn.
FACTARAIDH PENTAERYTHRITE TETRANITE PENTAERYTHRITE TETRANITE PLANT A plant which manufactures pentaerythrite tetranite (PETN), a constituent of Semtex and other explosives and fuses. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh Pentaerythrite Tetranite (PETN), co-phàirt de Semtex agus stuthan-spreadhaidh is fiùsaichean eile.
FACTARAIDH PHÌOBAN CRÈADHA CLAY PIPE FACTORY
FACTARAIDH PHÌOBAN TOMBACA TOBACCO PIPE WORKS
FACTARAIDH PHÌOBAN-TOMBACA CRÈADHA CLAY TOBACCO PIPE FACTORY A factory where tobacco pipes made of clay are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh pìoban tombaca de chriadh.
FACTARAIDH PHLÈANAICHEAN AIRCRAFT FACTORY A factory where aircraft are assembled. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh plèanaichean.
FACTARAIDH PHLÈANAICHEAN AIRCRAFT WORKS
FACTARAIDH PHOCANNAN SACK FACTORY A site where sacks are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh pocannan.
FACTARAIDH PHOCANNAN SACKMAKING WORKS
FACTARAIDH PÒSADH UISGE-BEATHA WHISKY BLENDING PLANT A site where single malt and grain whiskies are combined to produce a blend. Làrach far a bheilear a' pòsadh mac na bracha agus uisge-beatha ghràinnean gus uisge-beatha pòsta a dhèanamh.
FACTARAIDH PRIONTADH STUTHAN-AODAICH TEXTILE PRINT WORKS A site where textiles are printed. For paper printing use PRINTING WORKS. Làrach far a bheilear a' clò-bhualadh aodach. Airson clò-bhualadh pàipeir, faic FACTARAIDH CLÒ-BHUALAIDH:
FACTARAIDH PRIONTADH STUTHAN-AODAICH TEXTILE PRINTWORKS
FACTARAIDH PRONNAIDH CRUSHING PLANT
FACTARAIDH RIOBHAIDEAN RIVET WORKS A site where metal rivets are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh drithleanan meatailt.
FACTARAIDH ROILIGEADH STUTHAN-AODAICH CALENDER WORKS A factory where cloth, especially linen and jute, is finished by running it between heavy rollers. Factaraidh far a bheilear a' coileanadh aodach, mar is trice anart is aodach maloimh Iùdhaich, le bhith ga chur tro rolairean troma.
FACTARAIDH RÒPA ROPE WORKS A place where ropes are made. Àite far a bheilear a' dèanamh ròpannan.
FACTARAIDH RÒPA ROPERY
FACTARAIDH RÒPA ROPEWORKS
FACTARAIDH RÒPA 'S SREING ROPE AND TWINE WORKS
FACTARAIDH RÒPA-UÈIR WIRE ROPE WORKS A site where wire ropes and cables are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh ròpannan is càballan uèir.
FACTARAIDH RÒSTADH IS BLEITH COFAIDH COFFEE ROASTING AND GRINDING WORKS
FACTARAIDH RUBAIR RUBBER WORKS A factory for processing rubber or manufacturing rubber goods, such as tyres, expansion joints, seals etc. Factaraidh far a bheilear a' giullachd rubair no far a bheilear a' dèanamh bhathar rubair mar thaidhirean, uilt leudachaidh, seulan is msaa.
FACTARAIDH SAIMEANT CEMENT WORKS A site where cement is manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh saimeant.
FACTARAIDH SAIMEANT CEMENT MANUFACTURING SITE Buildings, sites and structures associated with the production of cement. Togalaichean, làraichean is structaran a tha co-cheangailte ri saothrachadh saimeint.
FACTARAIDH SALAINN SALT WORKS A site used for the extraction and purification of salt, usually by the dehydration of brine. Làrach far a bheilear a' tarraig salann à sàl agus ga ghlanadh, mar is trice slighe deatachadh an uisge ann.
FACTARAIDH SAORSAINNEACHD JOINERY WORKS A building or complex of buildings where wooden items are hand-made on a large scale Togalach no aitreabh thogalaichean far a bheilear a' dèanamh bathar fiodha de làimh ann an tomad mòr.
FACTARAIDH SEARBHAG SHULFURACH SULPHURIC ACID PLANT A factory where sulphuric acid is produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh searbhag phronnasgach.
FACTARAIDH SHEARBHAGAN ACID WORKS A building or site used for the production of acids by a range of chemical processes. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh searbhagan, a' cleachdadh diofar pròiseasan ceimigeach.
FACTARAIDH SHEÒL SAILMAKING WORKS A building or site where boat sails are manufactured from processed cloth. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh siùil bàta de dh'aodach giullaichte.
FACTARAIDH SHILIDHEAN PRESERVE WORKS A factory where jams and other preserves are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh silidhean.
FACTARAIDH SHILIDHEAN IS MÌLSEANACHD JAM AND CONFECTIONARY WORKS
FACTARAIDH SHILIDHEAN IS MÌLSEANACHD PRESERVE AND CONFECTIONERY WORKS
FACTARAIDH SHLABHRAIDHEAN CHAIN WORKS A site where wrought iron or steel chains were manufactured. Làrach far an robhar a' dèanamh iarann toinnte no slabhraidhean stàilinn.
FACTARAIDH SHNÀITHLEAN THREAD WORKS A factory where thread is spun from cotton, silk and other materials. Factaraidh far a bheilear a' snìomh snàth de chotan, sìoda no stuthan eile.
FACTARAIDH SHOITHICHEAN GAS RETORT WORKS A site where retorts, used in the production of coal gas, are made. Làrach far a bheilear a' dèanamh GLAINNEachan sròineach a thèid a chleachdadh ann an saothrachadh gas-guail.
FACTARAIDH SIABAINN SOAP FACTORY A building or buildings where soap is manufactured. Togalach no togalaichean far a bheilear a' dèanamh siabann.
FACTARAIDH SIABAINN SOAP WORKS
FACTARAIDH SINC ZINC WORKS A site used for the extraction of metallic zinc by a variety of processes. Làrach far a bheilear a' tarraing sionc meatailteach air diofar dòighean.
FACTARAIDH SINC-CHÒMDACHADH GALVANISING WORKS
FACTARAIDH SINC-CHÒMHDACHADH GALVANIZING WORKS A place where an anti-corrosion coating of zinc is added to iron and steel products to prevent them from rusting. Àite far a bheilear a' cur còmhdachadh de shionc air bathar iarainn is stàilinn gus an dìon o mheirg.
FACTARAIDH SÌODA SILK FACTORY A factory used for the mechanized processing of silk. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh sìoda air dòighean meacanaigeach.
FACTARAIDH SÌODA SILK THROWING FACTORY
FACTARAIDH SIOTAICHEAN MEATAILT SHEET METAL WORKS A site where products are fabricated from thin sheets of metal. Làrach far a bheilear a' dèanamh bathar de shiotaichean meatailte tana.
FACTARAIDH SIÙCAIR NULL (5)
FACTARAIDH SNÀITHLEACH-GLAINNE FIBRE GLASS WORKS A site where objects are manufactured from fibre-glass. Làrach far a bheilear a' dèanamh nithean de ghlainne-shnàithlichean.
FACTARAIDH SNÌOMH LÌN FLAX SPINNING WORKS
FACTARAIDH SPRIONGAN SPRING WORKS A site where metal springs are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh spriongan meatailt.
FACTARAIDH STAILC STARCH FACTORY A factory where starch is extracted and processed. Factaraidh far a bheilear a' tarraing starrsa à rudan 's ga ghiullachd an uairsin.
FACTARAIDH STÀILINN STEEL WORKS A site containing plant and machinery for the manufacture of steel. Làrach far a bheil factaraidh is innealan gus stàilinn a dhèanamh.
FACTARAIDH STÀILINN FUAR-ROILIGTE COLD ROLLED STEEL WORKS A site where cold strip steel is rolled into coils. Làrach far a bheilear a' roiligeadh stàilinn a chaidh fhuar-roiligeadh ann an lùban.
FACTARAIDH STOCAN-LEAPA BEDSTEAD WORKS
FACTARAIDH STUTH-GEALACHAIDH BLEACH WORKS A works where bleach is made. FACTARAIDH far a bheilear a' dèanamh stuthan-gealachaidh.
FACTARAIDH STUTH-GEALACHAIDH BLEACHWORKS
FACTARAIDH STUTHAN-AODAICH FABRIC FACTORY
FACTARAIDH STUTHAN-AODAICH TEXTILE FACTORY
FACTARAIDH STUTHAN-SPREADHAIDH EXPLOSIVES MANUFACTURING SITE Buildings, sites and structures associated with the production, testing and storage of explosives. Togalaichean, làraichean is structaran a tha co-cheangailte ri deuchainnean agus stòradh stuthan-spreadhaidh.
FACTARAIDH STUTHAN-SPREADHAIDH EXPLOSIVES FACTORY A building or buildings where explosives are manufactured. Togalach no togalaichean far a bheilear a' dèanamh stuthan-spreadhaidh.
FACTARAIDH STUTHAN-SPREADHAIDH EXPLOSIVES WORKS
FACTARAIDH SÙCAIR SUGAR HOUSE A sugar factory. Factaraidh siùcair.
FACTARAIDH TÀILLEARACHD TAILORING FACTORY
FACTARAIDH TEANNACHADH STUTHAN- AODAICH SHRINKING WORKS
FACTARAIDH TEANNACHADH STUTHAN-AODAICH TEXTILE SHRINKING WORKS A site where woollen and other textiles are shrunk by boiling. Làrach far a bheilear crùbadh aodach is aodach clòimhe le bhith ga bhruich.
FACTARAIDH TEARRA TAR WORKS A site where tar is manufactured or combined with other substances to produce bitumen, for example. Làrach far a bheilear a' dèanamh tearr no ga mheasgachadh le stuthan eile gus bìth-thalmhainn a dhèanamh, mar eisimpleir.
FACTARAIDH TEÒCLAID CHOCOLATE FACTORY A factory where chocolate and chocolate products are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh seòclaid is bathar seòclaid.
FACTARAIDH TEÒCLAID CHOCOLATE WORKS
FACTARAIDH TERRACOTTA TERRACOTTA WORKS A site where terracotta, made from weathered clay and grog, was manufactured. Àite far an robhar a' dèanamh terracotta de sheann-chriadh is grog.
FACTARAIDH THAIDHIREAN TYRE FACTORY A factory where rubber vehicle tyres are made. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh taidhirean charbadan de rubair.
FACTARAIDH THÀIRNGEAN NAIL FACTORY A factory where nails are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh tarragan.
FACTARAIDH THÀIRNGEAN NAIL WORKS
FACTARAIDH THARPÀILEAN TARPAULIN WORKS A factory where tarpaulins are produced, usually from canvas. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh cainb-thearra, mar is trice de chanabhas.
FACTARAIDH THIÙBAICHEAN TUBE WORKS A factory which produces steel tubes, either by forging from ingots to produce seamless tubes, or by bending and welding steel plate. Factaraidh a tha a' dèanamh tiùbaichean stàilinn. Nithear iad seo de dh'ungannan gus tiùbaichean gun fhàitheam a dhèanamh no le bhith a' cromadh 's a' tàthadh pleataichean stàilinn.
FACTARAIDH THIÙBAICHEAN TUBEWORKS
FACTARAIDH THRACTARAN TRACTOR FACTORY A factory where agricultural tractors, and associated machinery such as combine harvesters, are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh tractaran àiteachais is innealan co-cheangailte riutha mar innealan-fogharaidh.
FACTARAIDH THRACTARAN TRACTOR WORKS
FACTARAIDH THRÈANAICHEAN FO THALAMH SUBWAY WORKSHOPS A workshop where subway trains are maintained and repaired. Factaraidh far a bheilear ri càradh is obair-ghlèidhidh thrèanaichean fon talamh.
FACTARAIDH THURBINEAN TURBINE WORKS A factory which produces turbines (machines which use a bladed rotor to convert the kinetic energy of moving fluid, steam or air to mechanical energy). Factaraidh a tha a' dèanamh turbainean (innealan a chleachdas rotar liaghach a thionndaidheas an lùth-ghluasaid a tha ann an sruthadh uisge, ceòtha no adhair na lùths mheacanaigeach).
FACTARAIDH TODHAIR FERTILIZER WORKS A building or site used for the production of both chemical and organic fertilizer. Togalach no làrach far a bheilear a' dèanamh an dà chuid mathachadh ceimigeach is nàdarra.
FACTARAIDH TOGAIL CHOIDSEACHAN COACHBUILDING WORKS
FACTARAIDH TOGAIL CHOIDSEACHAN COACHWORKS
FACTARAIDH TOMBACA TOBACCO FACTORY A place where tobacco is made into cigarettes, cigars, etc. Àite far a bheilear a' dèanamh toiteanan, siogaran is rudan mar sin de thombaca.
FACTARAIDH UÈIR WIRE WORKS A factory where metal wire is manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh uèir meatailte.
FACTARAIDH UÈIR WIREWORKS
FACTARAIDH UISGE ÈADHARAICHTE AERATED WATER FACTORY A factory where water is aerated by the addition of carbon dioxide or other gases. For the production of flavoured mineral waters use MINERAL WATER FACTORY. Factaraidh far a bheilear ag adharachadh uisge le bhith a' cur carbon dà-ogsaid no gasaichean eile ann. Airson saothrachadh uisge-iarainn blasaichte, cleachd FACTARAIDH UISGE-IARAINN.
FACTARAIDH UISGE MÈINNEARACH MINERAL WATER WORKS
FACTARAIDH UISGE-ÈADHARAICHTE AERATED WATER WORKS
FACTARAIDH UISGE-MÈINNIREACH MINERAL WATER FACTORY A factory which produces artificial imitations of mineral water, such as soda water. Factaraidh a nì uisge-iarainn fuadain, can uisge-sòda.
FACTARAIDH VINYL-ÙRLAIR VINYL FLOORING FACTORY A factory where vinyl flooring is produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh còmhdachadh-ùrlair vinyl.
FACTARAIDH-LÌN LINEN FACTORY
FADHAIL FORD A shallow place in a river or other stretch of water, where people, animals and vehicles may cross. Àite ann an abhainn no uisge eile far nach eil e ro dhomhain agus far an urrainn do dhaoine, beathaichean is carbadan a dhol thairis.
FAIDHIR FAIR A site where a periodical gathering of buyers, sellers and entertainers, meet at a time ordained by charter, statute or by ancient custom. Làrach far a bheil ceannaichean, reiceadairean is fèistearan a' cruinneachadh o àm gu àm, aig amannan a-rèir banna sgrìobhte, achd no gnàths àrsaidh.
FAIL-MHUC PIGSTY An enclosure for pigs that includes a covered pen and a yard. Crò do mhucan le mullach air agus raon.
FAIL-MHUC PIG STY
FAING FANK
FANG BLEOGHAN-CHAORACH GATHERING FOLD A structure comprising an outer forecourt formed by funnelling walls that give access to one or more open enclosures or folds with adjoining cells. Used to separate ewes and lambs overnight, the lambs being housed in the adjoining cells and the ewes gathered for milking. Structar sa bheil ro-chùirt a-muigh aig a bheil ballachan fuineallachaidh air an ruigear co-dhiù aon lann fhosgailte no crò le ceallan ri thaobh. Cleachdar seo gus na caoraich-uain agus na h-uain a dhealachadh o chèile tron oidhche, leis na h-uain sna ceallan ri thaobh agus na caoraich-uain cruinn còmhla gus am bleoghainn.
FANG DIOPAIDH SHEEP WASH
FANG DIOPAIDH SHEEP DIPPING COMPLEX
FÀRADH-ÈISG FISH LADDER A series of steps designed to enable fish to ascend a fall of water or a dam. Staidhir a chaidh a dhealbhadh dhan iasg airson 's gum faigh iad seachad air uisge a' tuiteam no dama.
FÀRLARAS DROCHAIDE BRIDGE ABUTMENT A construction that supports the end of a bridge. Structar a chuireas taic ri ceann drochaide.
FÀS-CHÀRN CENOTAPH A sepulchral monument erected to commemorate a person or persons buried elsewhere. Carragh-chuimhne a chaidh a thogail ann an cuimhne duine no dhaoine a chaidh an tìodhlaiceadh am àiteigin eile.
FASGADH SHELTER A structure or natural formation which serves as protection from the elements. Structar no àite nàdarra far am faighear dìon o na sìontan.
FASGADH BHOMAICHEAN BOMB SHELTER
FASGADH BHUSAICHEAN BUS SHELTER A structure providing protection against the weather at bus stops. Structar a bheir fasgadh do dhaoine on aimsir aig àitichean-stad bhusaichean.
FASGADH CHAORACH SHEEP SHELTER A structure or enclosure, usually in a remote or upland location, which provides shelter for sheep in severe weather conditions. Dìon-àite no lann, mar is trice ann an àite iomallach no air bràigh, a bheir dìon do chaoraich ann an droch-aimsir.
FASGADH CREIGE ROCK SHELTER The area beneath a natural overhang at the base of a cliff or crag. This may have been used for occupation, burial, etc. An t-àite fo aomadh nàdarra aig bonn bearraidh no creige. Dh'fhaoidte gun deach seo a chleachdadh mar àite-fuirich, àite-tìodhlacaidh is msaa.
FASGADH FO-THALAMH PILLBOX An often squat building with thick, loopholed walls and a flat roof, designed to accommodate a variety of weapons, usually strategically positioned to cover a vulnerable point in a defensive system. Togalach crùbanach mar is trice aig a bheil ballachan tiugha le torain ann agus mullach rèidh, air a dhealbhadh airson diofar buill-airm agus gu tric ann an àite far an dìon e puing chugallach ann an siostam dìon.
FASGADH IONNSAIGH-ADHAIR AIR RAID SHELTER A fortified structure used to protect people from the effects of enemy bombing. Structar daingnichte a chleachdar gus daoine a dhìon o bhomadh nàmhad.
FASGADH MAOIM-SNEACHDA AVALANCHE SHELTER A building or structure designed to protect people, animals and vehicles from avalanches. Togalach no structar a chaidh a dhealbhadh gus daoine, beathaichean is carbadan a dhìon o mhaoimean-sneachda.
FASGAN CHAORACH STELL (1)
FASGAN-CHEAP TURF STELL (1)
FEANNAGAN LAZY BEDS Spade-dug cultivation ridges, often used for growing potatoes. Claisean àiteachais a chaidh a chladhach le spaid, gu tric airson a' bhuntàta.
FEANSA FENCE A construction of wood or metal used to enclose an area of land, a building, etc. Structar fiodha no meatailt a tha ag iadhadh pìos talmhainn, togalach no msaa.
FEANSA FHIODHA PALISADE (1)
FEANSA SNEACHDA SNOW FENCE A fence or other barrier designed to keep snow off a railway track or road. Feansa no bacadh eile a chaidh a dhealbhadh gus sneachd a chumail air falbh o rathad no rathad-iarainn.
FEARANN MANACHAINN MONASTIC SETTLEMENT Buildings and land associated with a monastery. Togalaichean is talamh a tha co-cheangailte ri manachainn.
FEART ÀRC-EÒLAIS ARCHAEOLOGICAL FEATURE A feature of archaeological significance. Use specific term wherever possible. Rud a tha cudromach a thaobh àrc-eòlais. Cleachd briathar pongail ma tha fios air.
FEART GÀRRAIDH GARDEN FEATURE Unspecified landscape feature. Use more specific term where known. Cruth san tìr gun sònrachadh. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FEART GEÒLAIS GEOLOGICAL FEATURE Features of natural origin, including periglacial frost wedging, solifluction deposits, abandoned water courses, etc., and geological features of cultural importance or interest. Feartan nàdarra, a' gabhail a-steach dinneadh reòthaidh iom-eigheadail, tionalan sruthadh-leathaid, cùrsaichean-uisge trèigte is msaa agus feartan geòlasach aig a bheil cudrom no ùidh chultarail.
FEART LOIDHNEACH LINEAR FEATURE A straight or curved archaeological feature. Use specific term where known. Feart àirc-eòlach dìreach no lùbach. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FEART NÀDARRA NATURAL FEATURE Use for natural features mistakenly assumed to be of archaeological significance or natural features known to have archaeological significance. Cleachd airson feartan nàdarra a bhathar dhen bheachd, gu mearachdach, gu bheil iad cudromach a thaobh àrc-eòlais no feartan nàdarra a tha cudromach a thaobh àrc-eòlais.
FÈILL-SPRÈIDH CATTLE MARKET
FÌNEADAIR-OLA OIL REFINERY A works where crude oil is distilled into its fractions or cuts. Àite far a bheilear a' tarraing a chuid co-phàirtean à ola amh.
FÌON-LANN WINERY An establishment where wine is produced. Ionad far a bheilear a' dèanamh fìon.
FLAT FLAT A dwelling of one or more rooms within a building. Àite-còmhnaidh aig a bheil co-dhiù aon seòmar am broinn togalaich.
FLATAICHEAN FLATS Dwellings occupying all or part of one floor of a tenement or other multi-storey block. Àitichean-còmhnaidh a tha a' lìonadh cuid a dh'ùrlar no ùrlar air fad ann an teanamant no bloca ioma-ùrlarach eile.
FLATAICHEAN IOMA-ÙRLAR MULTI STOREY FLATS
FO-SHLIGHE UNDERPASS A route way which passes underneath the surface of the ground. Rathad a tha a' dol fo uachdar na talmhainn.
FO-STÈISEAN DEALAIN ELECTRICITY SUB STATION Building containing transformers to reduce the high voltage of the National Grid to the lower voltage of domestic supply. Togalach sa bheil tionndairean a dh'ìslicheas bholtaids mhòr a' Ghriod Nàiseanta gu bholtaids ìseal dhachaigheil.
FOGHLAM EDUCATION This is the top term for the class. See EDUCATION Class List for narrow terms. Seo am briathar as àirde sa chlas. Faic liosta a' chlas "FOGHLAM" airson briathran nas mionaidiche.
Fort Charlotte, Sealtainn Fort Charlotte, Shetland
FOSGLAN PORTICO A porch or walkway with a roof supported by columns, often leading to the entrance of a building. Pòirdse no ceum air a bheil mullach 's e ga chumail suas le colbhan, gu tric a' dol a dh'ionnsaigh doras mòr togalaich.
Foulden, Sabhal an Deicheimh Foulden, Tithe Barn
FRACAN AILTIREACHD ARCHITECTURAL FRAGMENT A detached piece of masonry, generally worked, formally part of a stone structure. Use more specific term where known. Pìos dealaichte de chlachaireachd, mar is trice air a shnaidheadh, gu foirmeil na phàirt de structar cloiche. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
FRAIDHEARAIDH FRIARY A religious house occupied by men of mendicant religious orders (friars). Taigh cràbhach sa bheil fireannach a' fuireach a tha a' buntainn ri òrdan falbhanach (bràithrean-bochda).
FRAON REFUGE STONE A large stone, pile of stones or outcrop, with a cavity which provides temporary or emergency accommodation for travellers, mountaineers etc. Clach mhòr, càrn chlachan no creag sa bheil toll as urrainn do luchd-siubhail no beanntairean a chleachdadh mar fasgnadh èiginn no sealach.
FRÈAM LUAMHAIN LEVER FRAME
FRÈAM TÌORAIDH SÌL GRAIN DRYING FRAME
FRÌTH DEER PARK A large, enclosed area where deer are kept. Used for hunting in the medieval period but now largely ornamental. Lann mhòr fharsaing far an cumar fèidh. Chaidh a chleachdadh airson sealg sna meadhan-aoisean ach chan eilear a' sealg annta tuilleadh an-diugh.
FRÌTH HUNTING PARK
FRITH-CHOILLE COPSE
FRITH-MHÈINN COUNTERMINE A tunnel dug in response to tunnelling by an attacking force. Tunail a chaidh a chladhach mar fhreagairt air tunail eile a bha nàmhaid a' cladhach.
FUARAN FOUNTAIN An artificial aperture from which water springs, commonly used as an ornament in a garden, park or public space. Fosgladh a chaidh a dhèanamh 's uisge a' tighinn às. Tha seo na bhall-maise ann an gàrradh, pàirc no àite poblach gu math tric.
FUARAN SPRING A point where water issues naturally from the rock or soil onto the ground or into a body of surface water. An t-àite far an tig uisge à creag no às an talamh gu nàdarra 's e a' falbh dhan talamh no do dh'uisgeadan air uachdar na talmhainn.
FUARAN SRÙB DRINKING FOUNTAIN A fountain used for the specific purpose of supplying drinking water. Fuaran a tha ann gu sònraichte airson uisge òil a sholar.
FÙIRNEIS FURNACE A chamber in which minerals, metals, etc., are subjected to the continuous action of intense heat. Use specific type where known. Seòmar anns an cuirear meatailtean no clachan-mèinnir fo bhuaidh teasa mhòir. Cleachd seòrsa nas mionaidiche ma tha fios air.
FÙIRNEIS GLAINNE GLASS FURNACE A furnace for the manufacture of glass. Includes glass cones, open hearth and oil-fired furnaces. Làrach far a bheilear a' dèanamh GLAINNE. Tha seo a' gabhail a-steach cònaichean GLAINNE agus fùirneisean fosgailte is fùirneisean ola.
FÙIRNEIS IARAINN BLAST FURNACE A smelting furnace into which compressed hot air is driven. Fùirneis leaghaidh a thathar a' sèideadh adhar teth dùmhlaichte innte.
FÙIRNEIS MHEATAILTEAN METAL PRODUCTION FURNACE A furnace where metal is manufactured from ore. Fùirneis far a bheilear a' dèanamh meatailte de chlachan-mèinn.

Share