Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
KAIL YARD GÀRRADH-CÀIL
KAILYARD GÀRRADH-CÀIL
KALE YARD GÀRRADH-CÀIL A stone-walled enclosure primarily for growing kale, often characterised by a build-up of soil in the interior. Lann mun a bheil balla cloiche, gu sònraichte airson fàs a thoirt air càl; aithnichear gu tric iad is ùir a' càrnadh an àirde na broinn.
KALEYARD GÀRRADH-CÀIL
KEB HOUSE TAIGH-MÀTHRACHAIDH UAN A building used to twin orphaned lambs with kebs (ewes that have lost their lambs). Togalach far a bheilear a' nasgadh dìlleachdain uain le caoraich a chaill an cuid uan.
KEEP DAINGNEACH The major tower of a fortification, often acting as its last defence. Prìomh thùr aig daingean, mar is tric an t-àite-dìon mu dheireadh.
Keills Chapel and Cross Caibeal & Crois Chill MoCharmaig
KELP GRID CLIATH CEILPE Settings of stones on the foreshore, often arranged to form a rectangular grid, used to grow kelp for harvesting. Pàtran de chlachan air an t-seal-mhara, gu math tric air griod ceart-cheàrnach, gus fàs a thoirt air ceilp a thèid a bhuain.
KELP KILN ÀTH CEILPE A kiln in which kelp is burnt to produce alkali, used in the manufacture of soap, glass, fertilisers and other products. Àth sa bheilear a' losgadh ceilp gus alcalaidh a dhèanamh air a bheil feum gus siabann, GLAINNE, stuth-mathachaidh is bathar eile a dhèanamh.
KELP PIT SLOC CEILPE A stone-lined pit in which seaweed was burnt. The calcined ashes were used in the manufacture of soap and glass, amongst other things. Sloc a tha air a lìnigeadh le clachan san deach feamainn a losgadh. Chaidh an luaithre chailcinichte a chleachdadh gus siabann agus GLAINNE a dhèanamh am measg rudan eile.
KELP STORE STÒR CEILPE A building where kelp is stored. Togalach far an cumar ceilp.
KELP WORKING SITE LÀRACH OBAIR CEILPE A site where kelp is processed. Factaraidh far a bheilear a' giullachd ceilp.
KENNELS TAIGHEAN-CHON A building or group of buildings in which dogs are housed, either permanently or on a temporary basis. Togalach no grunn thogalaichean far a bheilear a' cumail coin, gu buan no fad greis.
KERB CAIRN CÀRN OIREACH A prehistoric monument comprising a low mound or stone cairn ringed by a prominent kerb of stones, which is usually taller than the mound or cairn itself. Cuimhneachan ro-eachdraidheil a tha na thom ìseal no càrn chlachan mun a bheil oir chlachan agus a tha, mar is trice, nas àirde na an tom no an càrn e fhèin.
Kerse Road Store Stòr Rathad Charsaich
Kilberry Sculptured Stones Clachan Chill Bhearaidh
Kilchurn Castle Caisteal Chaol a Chùirn
Kildalton Cross Crois Chill Daltain
Kildrummy Castle Caisteal Cheann Droma
Kilmodan Stones Clachan Chille Mhaodain
Kilmory Chapel Caibeal Chille Mhoire
KILN ÀTH A furnace or oven for burning, baking or drying. Use specific term where known. Fùirneis no àmhainn airson losgadh, fuineadh no tiormanachadh. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
KILN BARN SÀBHAL ÀTHA A barn incorporating a corn drying kiln. Sabhal sa bheil àth-thiormachaidh cuideachd.
Kings Knott, Stirling Kings Knott, Sruighlea
KINGSHOUSE TAIGH-ÒSTA AN RÌGH An inn established in the 18th century to service military roads. Taigh-òsta a chaidh a chur air chois san 18mh linn gus seirbheisean a sholar air rathaidean an airm.
Kinkell Church Eaglais Cheann na Coille
Kinnaird Head Castle Caisteal Cheann Àrd
Kinnaird Head Lighthouse Taigh-solais Rubha Cheann Àird
Kinneil House Taigh Cheann Fhàil
KIPPERING HOUSE TAIGH CHIOPAIREAN A building where herring are smoked to produce kippers. Togalach far a bheilear a' smocadh sgadan gus sgadain-rèisgte a dhèanamh dhiubh.
Kirkconnel Stones Clachan Chille Chonbhaill
Kirkhill Roman Watch Tower Tùr-faire Ròmanach Chnoc na h-Eaglaise
Kirkmadrine Stones Clachan Chill MoDhraighne
Kisimul Castle Caisteal Chiosamuil
KITCHEN CIDSIN A building or room where food is prepared and cooked. Togalach no seòmar far a bheilear ag ullachadh no a' bruich biadh.
KITCHEN GARDEN GÀRRADH-CÙIL A private garden established primarily for growing vegetables and herbs for domestic consumption. Gàrradh prìobhaideach a chaidh a chur air chois gus fàs a thoirt air glasraich is luibhean a chleachdar san taigh.
KNACKERS YARD TAIGH-SPADAIDH EACH A site where old horses are slaughtered and butchered. Làrach far a bheilear a' spadadh is a' bùidsearachd sheann-each.
KNITWEAR FACTORY FACTARAIDH FIGHE A factory in which knitted items are produced by mechanised processes. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh bathar fighte air dòighean meacanaigeach.
KNITWEAR WORKS FACTARAIDH OBAIR-FHIGHE
Knock Castle Caisteal Cnoc
KNOCKING STONE CROTAG A simple form of mortar, taking the form of a hollow or bowl cut into a large stone or boulder, used mainly for pounding grain. Pronnadair simplidh a tha na chuach no tholl ann an clach mhòr no creag far an robhar a' pronnadh sìol.
Knocknagael Boar Stone Clach Chnoc nan Giall

Share