Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Facal Gàidhlig English Term English Note Nota Gàidhlig Audio
HA HA HA HA A dry ditch or sunken fence which divided the formal garden from the landscaped park without interrupting the view. Dìg thioram no dubh-fheansa a tha a' sgaradh an gàrradh foirmeil on phàirc dhealbhaichte gun a bhith a' briseadh a-steach air an t-sealladh.
Hackness Battery agus Tùr Martello, Arcaibh Hackness Battery and Martello Tower, Orkney
HAIDREANT HYDRANT
HANGAR HANGAR A large shed for the housing of aircraft, etc. Seada mòr airson carbadan-adhair a chumail ann is msaa.
HANGAR LONGAN-ADHAIR AIRSHIP HANGAR A large shed where airships were housed and maintained. Seada mòr far an robhar a' cumail 's a' càradh longan-adhair.
HANGAR PHLÈANAICHEAN AIRCRAFT HANGAR A structure or shed used to house and to service aircraft. Structar no seada sa bheilear a' chumail 's a' seirbheiseadh carbadan-adhair.
HEILEACOPTAIR HELICOPTER A helicopter, either whole or in part. Heileacoptair, an rud slàn no pàirt dheth.
HEINNSE HENGE A circular or sub-circular enclosure of middle to late Neolithic date, defined by a ditch and external bank, usually with one or more entrances. May contain a variety of internal features, including stone and timber settings and hearths. Lann chearcallach no cha mhòr cearcallach à meadhan no deireadh Linn Ùr na Cloiche a dh'aithnichear air dìg agus uchdan air a taobh a-muigh, mar is trice le co-dhiù aon slighe a-steach. Faodaidh gu bheil grunn structaran na broinn, a' gabhail a-steach clachan no fiodh a chaidh a shocrachadh ann agus teallaichean.
HEINNSE  CLAS 1 CLASS 1 HENGE
HEINNSE CLAS 2 CLASS 2 HENGE
HERBARIUM HERBARIUM A building or room containing a collection of preserved plants (usually pressed and dried specimens). Togalach no seòmar sa bheil cruinneachadh de lusan taisgte (mar is trice feadhainn a chaidh a bhrùthadh 's a thiormachadh).
Huntingtower Huntingtower
HYPOCAUST HYPOCAUST An under-floor heating system found in Roman buildings. Hot air from a furnace was directed along passages beneath the floor created by raising it on vertical pillars, or by cutting channels into a concrete sub-floor. Siostam teasachaidh an ùrlair a gheibhear ann an togalaichean Ròmanach. Bhite a' sèideadh adhar teth o fhùirneis air feadh trannsachan fon ùrlar a bha na laighe air colbhan no a chaidh an snaigheadh ann an t-ùrlar concrait foidhe.

Share