Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
NAIL FACTORY FACTARAIDH THÀIRNGEAN A factory where nails are manufactured. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh tarragan.
NAIL WORKS FACTARAIDH THÀIRNGEAN
NATIONAL DEBT REDEMPTION OFFICE OIFIS NÀISEANTA ATH-CHEANNACH IASADAN
NATURAL FEATURE FEART NÀDARRA Use for natural features mistakenly assumed to be of archaeological significance or natural features known to have archaeological significance. Cleachd airson feartan nàdarra a bhathar dhen bheachd, gu mearachdach, gu bheil iad cudromach a thaobh àrc-eòlais no feartan nàdarra a tha cudromach a thaobh àrc-eòlais.
NATURAL GAS STRUCTURE STRUCTAR GAS NÀDARRA Buildings and structures associated with the processing and storage of natural gas. Togalaichean is structaran a tha co-cheangailte ri saothrachadh is stòradh gas nàdarra.
Nature Conservation Marine Protected Area Raon Mara Tèarainte Glèidhteachas Nàdair
NAUST NÒS A shelter for a boat. Fasgadh airson bàta.
NAUST (1) LAIMRIG A shelter for a boat. Fasgadh airson bàta.
Nautical Archaeological Society Comann Arc-eòlas na Mara
NAVAL DOCKYARD DOCA NÈIBHIDH A naval base that builds, repairs, docks, converts or resupplies warships, and is manned by civilian engineers and workers and administered by engineer duty officers. Bunait a' chabhlaich far a bheilear a' togail, a' càradh, a' docachadh, ag iompachadh is ag ath-sholar longan-cogaidh. Bidh luchd-obrach agus einnseanairean-togalach ag obair ann fo rianachd oifigearan-dleastanais einnseanaireachd.
NAVAL ESTABLISHMENT TOGALAICHEAN  NÈIBHIDH A building or group of buildings and structures used by the navy. Use specific term where possible. Togalach no grunn thogalaichean is structaran a tha gan cleachdadh leis a' chabhlach. Cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air.
NAVAL RESERVE TRAINING CENTRE IONAD-TRÈANAIDH LUCHD-GLÈIDHTE AN NÈIBHIDH A facility which provides training for members of the Royal Naval Reserve. Ionad a bheir seachad trèanadh do shaighdearan-glèidhte a' chabhlaich.
NAVAL SIGNAL STATION STÈISEAN-SIOGNALAIDH NÈIBHIDH A site with buildings and structures used by the navy for signalling and communications. Làrach far a bheil togalaichean is structaran a chleachdas an cabhlach airson siognaileadh is conaltradh.
NAVE CORP-EAGLAISE The central division of a church, extending from the west end to the chancel or transepts. Prìomh-earrann eaglaise a tha a' dol o cheann an iar suas gun t-seansal no na cruistean.
NAVIGATION AID COMHARRAN-TÌRE SEÒLAIDH Buildings, sites and structures used by mariners for purposes of navigation. Togalaichean, làraichean is structaran a tha maraichean a' cleachdadh airson seòladaireachd.
NECROPOLIS NEACROPOLAS
NET BOILER GOILEADAIR LÌN
NET BOILING TUB GOILEADAIR LÌN
NET TUB TUBA-LÌN
NET WORKS FACTARAIDH LÌON-IASGAICH A site where fishing nets are manufactured. Làrach far a bheilear a' dèanamh lìontan-iasgaich.
NETHOUSE TAIGH NAN LÌON A building where fishing nets are dried and stored. Togalach far an cumar 's far an tiormaichear lìn-iasgaich.
NETTING STATION STÈISEAN IASGACH-LÌN
New Abbey Corn Mill Muileann-arbhair na h-Abaid Nuaidhe
Newark Castle Caisteal Newark
NEWSAGENTS BÙTH PHÀIPEARAN A shop selling newspapers, magazines and other periodicals, often with stationery, snacks and confectionery. Bùth a reiceas pàipearan-naidheachd is irisean, gu math tric còmhla ri pàipearachd, biadh beag agus mìlseanachd.
NEWSAGENTS SHOP BÙTH PHÀIPEARAN
NICKEL MINE MÈINN NICEIL
NIGHTCLUB CLUB-OIDHCHE An establishment open at night for refreshment and entertainment. Ionad a tha fosgailte air feadh na h-oidhche airson biadh, deochannan is fèisteas.
NISSEN HUT BOTHAN NISSEN A prefabricated structure of a steel frame clad in corrugated iron. Semi-circular in section they were used as accommodation for the armed forces and, during WWII, as emergency housing for bombed out civilians. Also used for storage. Structar ro-shaothraichte, frèam stàilinn air an robh iarann preasach. Bha roinn-tarsainn leth-chearcallach aca 's chaidh an cleachdadh le feachdan an airm agus, rè an Dàrna Chogaidh Mhòir, mar taigheadas èiginn do dhaoine a chaidh na taighean aca a leigeil mu làr le boma. Ga chleachdadh mar stòras cuideachd.
NITROCELLULOSE FACTORY FACTARAIDH NITROCELLULOSE  A factory where nitrocellulose, a substance used in the manufacture of explosives and propellants, is made by treating cellulose with sulphuric and nitric acids. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh nitrocellulose, stuth a chleachdar gus stuthan-spreadhaidh agus stuthan-iomain, le bhith a' cur searbhag phronnasgach agus naidhtreach ri ceallalos.
NITROGLYCERINE HILL CNOC IONAD NITROGLYCERINE A facility for producing nitroglycerine, usually part of a NITROGLYCERINE WORKS.  Nitroglycerine and waste liquids flow down hill through a sequence of separators and storage houses under gravity, because pumping nitroglycerine can cause detonation. Ionad far a bheilear a' dèanamh naidhtreo-gliosarain, mar is trice na phàirt ann an FACTARAIDH nitroglycerine.  Tha nitroglycerine agus salachar uisge a' dol leis a' chnoc tro ghrunn sgaradairean agus taighean-stòraidh a' cleachdadh comas-tarraing na talmhainn a chionn 's gun spreadh naidhtreo-gliosarain ma thèid a phumpadh.
NITROGLYCERINE WORKS FACTARAIDH NITROGLYCERINE A works or factory where nitroglycerine is manufactured. May include several nitroglycerine hills. FACTARAIDH no factaraidh far a bheilear a' dèanamh nitroglycerine. Dh'fhaoidte gum bi grunn chnoc naidhtreo-gliosarain faisg air làimh.
Noltland Castle Caisteal Noltland
NON ANTIQUITY NEO-ÀRSAIDH Use to identify a feature, previously thought to be a monument but now disproved, or to avoid erroneous identification as a monument in future. Cleachd airson rud a bhathar dhen bheachd roimhe gur e cuimhneachan a bha ann ach nach eilear tuilleadh no airson 's nach comharraichear e mar chuimhneachan san àm ri teachd.
NONCONFORMIST MEETING HOUSE TAIGH-COINNEIMH NAN NEO-GLÈILLEADAIREAN   A building used for services by a nonconformist protestant sect, especially by Quakers and Presbyterians. Togalach a chaidh a chleachdadh airson seirbheisean le seict Phròstanach neo-ghèillidh, gu h-àraid Cuaigearan is Clèirich.
NOOST NÒS
NOOST (1) LAIMRIG Non-preferred term. Use NAUST. Dàrna roghainn a bhriathar. Cleachd TAIGH-BÀTA.
Norman barons barain Normanach
NORSE HOUSE TAIGH LOCHLANNACH
NORSE HUT BOTHAN LOCHLANNACH
NORSE SETTLEMENT TUINEACHADH LOCHLANNACH
Northumbria Northumbria
NOUST NÒS
NOUST (1) LAIMRIG Non-preferred term. Use NAUST. Dàrna roghainn a bhriathar. Cleachd TAIGH-BÀTA.
NULL CNOC-DHÙN
NULL (1) MORTAR-SPIOGAID
NULL (10) CAOCHLADAIR DEALAIN
NULL (11) IARMADAN GUN SHEÒRSACHADH
NULL (12) CÒMHDHAIL-CHOISICHEAN
NULL (13) IAR-GNÌOMHACHAIS
NULL (14) NULL
NULL (2) DACHAIGH CHLOINNE
NULL (3) BIOR-PHOIT
NULL (4) IONAD-CHIÙIRDEAN
NULL (5) FACTARAIDH SIÙCAIR
NULL (6) GÀRRADH-TOGAIL THAIGHEAN-SOLAIS
NULL (7) CÒMHDHAIL-RATHAID
NULL (8) CÒMHDHAIL-UISGE
NULL (9) BALL-NÀDARRA CONADAIL
NUNNERY TAIGH CHAILLEACHAN-DUBHA A complex of buildings inhabited by a community of women, such as nuns or canonesses, living in seclusion under religious vows. Aitreabh thogalaichean sa bheil coimhearsnachd de bhoireannaich, mar chailleachan-dubha no bana-chananaichean, a' fuireach ann an dòrramanachd fo bhòid chràbhach.
NURSERY SEÒMAR-ÀRAICH A room or a building set aside for infants and young children. Seòmar no togalach a tha airson naoidheanan is clann òga.
NURSERY GARDEN LIOS-ÀRAICH A horticultural site where trees, shrubs and plants are grown for sale and transplanting elsewhere. Lios far a bheilear a' fàs preasan is lusan eile gus an reic no gus an cur am badeigin eile.
NURSERY SCHOOL SGOIL-ÀRAICH A school for pre-Infant school children, usually 3-5 years old. Sgoil do chlann glè òg, mar is trice eadar 3 is 5 bliadhna a dh'aois.
NURSES HOME DACHAIGH NURSAICHEAN A building where nurses live. Togalach far a bheil nursaichean a' fuireach.
NURSES HOSTEL OSTAIL NURSAICHEAN
NURSING HOME TAIGH-CÙRAIM A home for the elderly. Use for homes established since 1947 and state-funded. For earlier homes for the old, use ALMSHOUSE, COTTAGE HOME. Taigh do sheann-daoine. Cleachd airson taighean a chaidh a stèidheachadh a-mach o 1947 agus a tha gam maoineachadh leis an stàit. Airson taighean a tha nas sine na sin, cleachd TAIGH NAM BOCHD, TAIGH BOTHAIN.
NYLON WORKS FACTARAIDH NAIDHLEIN A factory that produces nylon. Factaraidh a nì naidhlean.

Share