Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Facal Gàidhlig English Term English Note Nota Gàidhlig Audio
EAGLAIS CHURCH A building used for public Christian worship. Togalach a thathar a' cleachdadh airson adhradh Crìostail poblach.
Eaglais Bhlàthain, Bòid St Blane's Church, Bute
Eaglais Bhrìghde, Dealgadaidh St Bridget's Kirk, Dalgety
Eaglais Cheann na Coille Kinkell Church
EAGLAIS CHOLAISTEACH COLLEGIATE CHURCH A church attached to or founded by a college. Eaglais a tha co-cheangailte ri colaiste no a chaidh a chur air bhonn leatha.
Eaglais Cholaisteach an Dùin Ghlais Dunglas Collegiate Church
Eaglais Cholaisteach Chaisteal Semple Castle Semple Collegiate Church
Eaglais Cholaisteach Maybole Maybole Collegiate Church
Eaglais Cholaisteach Seton Seton Collegiate Kirk
Eaglais Dheasgairt Deskford Church
Eaglais is Crois Pheadair, Dubhais St Peter's Church and Cross, Duffus
Eaglais is Tùr Mhaothail Muthill Church and Tower
Eaglais Mhàrtainn, Haddington St Martin's Kirk, Haddington
Eaglais Mhoire, Achadh an Tòrr St Mary's Kirk, Auchindoir
Eaglais Mhoire, Garantulaich St Mary's Church, Grandtully
Eaglais Mhoire, Kirkhaugh St Mary's Church, Kirkhaugh
EAGLAIS PARAISTE PARISH CHURCH The foremost church within a parish. A' phrìomh-eaglais ann am paraiste.
Earl's Palace, Kirkwall Earls Palace, Kirkwall
Earra-Ghàidheal Argyll
EAS CASCADE An artificial fall of water often taking the form of a water staircase. Eas fuadain air a bheil coltas staidhir uisge gu math tric.
EAS CASCADE (1) An artificial fall of water often taking the form of a water staircase. Eas fuadain air a bheil coltas staidhir uisge gu math tric.
EAS CASCADE (2) An artificial fall of water often taking the form of a water staircase. Eas fuadain air a bheil coltas staidhir uisge gu math tric.
EAS WATERFALL A fall of water. Use for artificial waterfalls if naturalistic in form, .otherwise use CASCADE. Uisge a tha a' tuiteam. Cleachd seo airson easan fuadain ma tha coltas nàdarra orra; mur eil, cleachd CASCÀID.
Edrom, Doras-eaglaise Nòrmannach Edrom, Norman Church Doorway
EILEAN ISLAND A piece of land, sometimes man-made, completely surrounded by water. Pìos talmhainn, uaireannan air a dhèanamh le mac an duine, a tha uisge ceithir timcheall mun cuairt air.
EILEAN DAINGNICHTE FORTIFIED ISLAND An island, natural or partly artificial, with evidence for a defensive perimeter wall. Use more specific terms where possible. Eilean nàdarra no leth-nàdarra far a bheil lorg balla dìonach mun cuairt air. Cleachd briathran nas mionaidiche ma tha fios air.
EILEAN FUADAIN ARTIFICIAL ISLAND An artificial island with no visible traces of occupation. Eilean fuadain air nach eil sgeul air tuineachadh.
EINNSEAN ENGINE A machine, powered by steam, gas, electricity or other energy source, which produces energy of movement. Use for stationary industrial engines rather than transport use. Inneal a tha ag obair air cumhachd smùide, gas, dealain no tùs cumhachd eile a chruthaicheas lùths gluasaid. Cleachd airson einnseanan gnìomhachais suidhichte seach feadhainn a thathar a' cleachdadh ann an còmhdhail.
EINNSEAN BOGADAIN BEAM ENGINE A steam engine with a horizontal beam connecting the piston and crank. Einnsean-smùide aig a bheil crann rèidh a tha a' ceangal an loinid ris a' chrangaid.
EINNSEAN EICH HORSE ENGINE A wheel which is turned by a horse in order to provide power. Used in mines, manufacturing and farming. Cuibhle a tha ga thionndadh le each. Gheibhear seo ann am mèinnearachd, saothrachadh is àiteachas.
EINNSEAN EICH HORSE GIN
EINNSEAN GAS GAS ENGINE
EINNSEAN HAIDREOLAIG HYDRAULIC ENGINE An engine powered by high pressure water, originally used in mine drainage. Einnsean a tha ag obair air uisge fìor-dhùmhlaichte 's a chaidh a chleachdadh o thùs gus mèinnean a thraoghadh.
EINNSEAN PUMPADH UISGE WATER PUMPING ENGINE An engine used to power a water pump. Einnsean a tha a' gintinn cumhachd do phumpa-uisge.
EINNSEAN PUMPAIDH HAIDREOLAIG HYDRAULIC PUMPING ENGINE A pumping engine driven by water power. Einnsean-pumpaidh a tha ag obair air cumhachd-uisge.
EINNSEAN UNNDAIS WINDING ENGINE An engine used for directly winding up coal from deep mines, first used in the 18th century. Einnsean a thogas gual air slighe dhìreach o mhèinn dhomhain. Chaidh an cleachdadh san 18mh linn a' chiad turas.
Einnsean-crann Wanlockhead Wanlockhead Beam Engine
EINNSEAN-GAOITHE WIND ENGINE A wind-driven machine used for a variety of purposes, including threshing, pumping and generating electricity. Inneal a tha ag obair air cumhachd na gaoithe 's a nì diofar rudan, a' gabhail a-steach bualadh arbhair, pumpadh is gintinn dealain.
EINNSEAN-SMÙIDE STEAM ENGINE An engine in which the mechanical force of steam is made available as a motive power for driving machinery. Einnsean a tha ag obrachadh innealan is e a' solar cumhachd gluasaid dhaibh, stèidhichte air a' chumhachd mheacanaigeach a tha ann an smùid.
EUNLANN AVIARY A large cage or enclosure for the keeping of birds. Cèidse no lann mhòr sa bheilear a' cumail eòin.
EXEDRA EXEDRA An area of a garden with a semi-circular backdrop formed by an ornamental, architectural structure or a natural feature grown to the required shape eg. a hedge Àite ann an gàrradh a tha structar sgeadachail leth-chearcallach air a chùlaibh no lusan a thathar a' fàs sa chruth air a bheil feum, m.e. callaid.

Share