Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
VALLUM VALLUM A boundary comprising a ditch and one or more earth banks. Usually associated with either a monastery or a Roman military installation. Crìoch sa bheil dìg agus co-dhiù aon uchdan ùir. Mar is trice co-cheangailte ri manachainn no ionad arm nan Ròmanach.
VALVE HOUSE TAIGH BHALBHAN A small building housing a valve which controls the flow of water from a reservoir via a canal feeder channel to a canal. Togalach beag sa bheil duille-dhoras a chumas smachd air sruthadh an uisge à uisgeadan slighe cladhan inbhir canail a dh'ionnsaigh canail.
VALVE TOWER TÙR BHALBHAN An iron, stone or concrete tower built up from the bed of a reservoir. From it the control valves of the pipes which draw off water at different levels are operated. Tùr iarainn, cloiche no concrait a chaidh a thogail air grunnd uisgeadan. Thathar ag obrachadh tuil-dhorsan nam pìoban a leigeas a-mach uisge aig diofar àirdean uaithe.
VAN AND LORRY WORKS FACTARAIDH BHANAICHEAN IS LÀRAIDHEAN
VANTAGE POINT IONAD-SEALLAIDH A position or place that allows a wide or favourable overall view of a scene or situation. Ionad no àite far am faighear sealladh leathann no sealladh de nàdar fàbharach eile air àite no suidheachadh.
VAULT CRÙISLE An underground room or building with an arched roof, often used as a burial chamber. Use wider site type where known. Seòmar fon talamh no togalach aig a bheil mullach boghaichte, tha seo na sheòmar tìodhlacaidh gu math tric. Cleachd seòrsa de làrach nas fharsainge ma tha fhios dè.
VEGETATION MARK COMHARRA-PLANNTRAIS Features thought to be of anthropogenic origin visible as vegetation marks on aerial photographs. Rudan a thathar dhen bheachd gur e mac an duine a chruthaich iad agus a chithear mar comharran-planntais air dealbhan-adhair.
VEHICLE ENGINEERING SITE IONAD EINNSEANAIREACHD CHARBADAN Sites associated with the manufacturing and engineering of vehicles. Làraichean co-cheangailte ris saothrachadh is einnseanaireachd charbadan.
VEHICLE FACTORY FACTARAIDH CHARBADAN A factory for the manufacture of vehicles Làrach far a bheilear a' dèanamh carbadan.
VEHICLE SHOWROOM SEÒMAR-TAISBEANAIDH CHÀRAICHEAN Non-preferred term. Use MOTOR VEHICLE SHOWROOM Dàrna roghainn a bhriathar. Cleachd SEÒMAR-TAISBEANAIDH CHÀRAICHEAN.
VEHICLE SHOWROOM (1) SEÒMAR-TAISBEANAIDH MHOTAIREAN
VEHICLE SHOWROOM (2) SEÒMAR-TAISBEANAIDH CHÀRAICHEAN Non-preferred term. Use MOTOR VEHICLE SHOWROOM Dàrna roghainn a bhriathar. Cleachd SEÒMAR-TAISBEANAIDH CHÀRAICHEAN.
VEHICLE TESTING STATION STÈISEAN DEUCHAINN CHARBADAN A site used for the testing of motor vehicles. Làrach far a bheilear a' cur fo dheuchainn carbadan-motair.
VELODROME STÈIDIAM SAIDHCLIDH A sports arena with a steeply banked oval track for bicycle racing. There are outdoor as well as indoor velodromes. Stèideam spòrs le traca ugh-chruthach air claonadh cas airson rèiseadh rothairean. Tha an dà chuid stèideaman rothaireachd taobh a-muigh is taobh a-staigh ann.
VENTILATION SHAFT SLOC ÈADHRACHAIDH A shaft designed to allow for the adequate circulation of air through an underground structure. Sloc a chaidh a dhealbhadh airson adhar a chuairteachadh tro structar fon talamh air dòigh iomchaidh.
VESTRY SEÒMAR-CULAIDH A room or part of a church where the vestments, vessels and records are kept. Seòmar no pàirt de dh'eaglais far an cumar an t-aodach, na soithichean agus na clàran.
VETERANS HOUSE DACHAIGH SHEANN SHAIGHDEARAN Self-contained house for ex-service people, often part of larger complex. Taigh a tha na aonad ann fhèin airson daoine a b' àbhaist a bhith ann an seirbheis an airm is msaa, gu tric na phàirt de dh'aitreabh nas motha.
VETERANS ROWS SREATHAN NAN SEANN SHAIGHDEARAN
VETERANS SETTLEMENT TAIGHEAN SEANN SHAIGHDEARAN Dwellings built for veteran soldiers. Taighean-còmhnaidh a chaidh a thogail do sheann-ghaisgeach.
VETERANS VILLAGE BAILE NAN SEANN SHAIGHDEARAN
VETERINARY SURGERY IONAD-BHEAT
VETS SURGERY IONAD-BHEAT
VIADUCT DROCHAID CHARBADAN-SIUBHAIL A bridge, usually resting on a series or arches, carrying roadways or railways over low-lying areas. Drochaid, mar is trice na laighe air sreath de bhoghachan a bheir rathad no rathad-iarainn thairis air talamh ìseal.
VICARAGE TAIGH A BHIOCAIR
VICUS VICUS A district, suburb or quarter of a town or village adjacent to a Roman fort, with the lowest legal status accorded to a built-up area. Sgìre, frith-bhaile no roinn de bhaile no clachan a bha faisg air gearastan Ròmanach 's aig an robh an inbhe laghail as ìsle am measg nan raointean togalaichte.
VIEW FINDER CARRAGH-CLÀIR SHEALLAIDHEAN A monumental pillar with a flat top that has directions and distances to landmarks incised on a metal plate. Carragh air a bheil mullach rèidh agus pleat meatailt a tha a' sealltainn comhair is astar de dh'àitichean inntinneach.
VIKING BURIAL TÒRRADH LOCHLANNACH
VIKING GRAVE UAIGH LOCHLANNACH
VIKING HOUSE TAIGH LOCHLANNACH
VIKING SETTLEMENT TUINEACHADH LOCHLANNACH
VILLA VILLA A term for a type of house, with varying definitions according to period. Georgian and later period villas were often detached town houses, whereas Roman villas were high-status and usually associated with a rural estate. Ainm air diofar thaighean a-rèir na linne. Bhitheadh villas nan taighean-baile dealaichte gu tric ann an linn Rìgh Sheòrais agus às a dhèidh sinn ach ann an linn an Ròmanach bhitheadh villas nan taighean àrd-inbheach air an dùthaich aig an robh fearann a ghnàth.
VILLAGE BAILE A settlement with private dwellings and other buildings, smaller than a town and with a simpler form of organisation and administration. Tuineachadh sa bheil taighean-còmhnaidh prìobhaideach agus togalaichean eile, nas lugha na baile mòr agus le eagrachas is rianachd nas simplidhe.
VILLAGE HALL TALLA BAILE A hall in a village used for meetings and other functions. Talla ann am baile a tha ga chleachdadh airson coinneamhan is tachartasan eile.
VINYL FLOORING FACTORY FACTARAIDH VINYL-ÙRLAIR A factory where vinyl flooring is produced. Factaraidh far a bheilear a' dèanamh còmhdachadh-ùrlair vinyl.
VISITOR CENTRE IONAD LUCHD-TADHAIL A building or complex with public facilities, information, interpretative displays, presentations and exhibitions, set within a scenic area or close to a historic building or site. Togalach no aitreabh sa bheil goireasan poblach, fiosrachadh, seallaidhean mìneachaidh agus taisbeanaidhean, air làrach tarraingeach no faisg air togalach no làrach eachdraidheil.
VITRIFIED FORT DÙN CHLACH-LOISGTE
VITRIFIED STONE CLACH-LOISGTE Stone with a glassy, fused character caused by extreme heat. Clach a tha glaineach, co-leaghta ri linn teas anabarrach mòr.
VOTIVE PIT SLOC-MHIONNAN

Share