Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
JAIL PRÌOSAN A secure place where persons sentenced to imprisonment or persons awaiting trial are confined. Àite tèarainte far a bheilear a' cumail daoine a tha a' feitheamh ri cùis lagha no air an deach binn prìosain a chur.
JAM AND CONFECTIONARY WORKS FACTARAIDH SHILIDHEAN IS MÌLSEANACHD
JANITORS HOUSE TAIGH DORSAIR
JAW CRUSHER PRONNADAIR CHLACHAN
JESUIT COLLEGE COLAISTE NAN ÌOSAID
JET WORKING SITE LÀRACH OBAIR FINIC A site where artefacts are manufactured from jet. Làrach far a bheilear a' dèanamh ball-ceàird finiche.
JETTY CIDHE A mole or pier-like structure situated at the entrance of a harbour, or running out into a lake of the sea, so as to defend the harbour or coast. Structar a tha coltach ri ceidhe no làimhrig aig beul calaidh no a tha a' stobadh a-mach air loch-mara gus an cala no an costa a dhìon.
JEWEL HOUSE SEÒMAR NAN SEUD A building used for the safe storage and public display of jewellery, eg. the crown jewels. Togalach a chleachdar airson stòradh sàbhailte agus taisbeanadh poblach de sheòid, m.e. seòid a' chrùin.
JOB CENTRE IONAD-OBRACH A government employment agency for those out of work offering advice on jobs, training and retraining. Buidheann-gnìomha an riaghaltais a bheir seachad fiosrachadh air obair, trèanadh is ath-thrèanadh do dhaoine a tha gun obair.
JOBCENTRE IONAD-OBRACH
JOINERS SHOP BÙTH-SHAOIRSNEACHD A workshop used by a joiner; a craftsman working with wood and producing more ornate work than that of a carpenter. Ceàrdach a tha ga chleachdadh le saor-geal; neach-ciùird a tha ag obair le fiodh agus a nì bathar nas snasail na saor-dubh.
JOINERS WORKSHOP BÙTH-OBRACH SAOIR
JOINERY WORKS FACTARAIDH SAORSAINNEACHD A building or complex of buildings where wooden items are hand-made on a large scale Togalach no aitreabh thogalaichean far a bheilear a' dèanamh bathar fiodha de làimh ann an tomad mòr.
JOUGS CUING-PEANAIS
JUTE MILL MUILEANN DIUT
JUTE WAREHOUSE TAIGH-BATHAIR DIUT A building in which jute is stored. Togalach far an cumar diut.
JUTE WORKS FACTARAIDH DIUT A factory where jute (plant fibres), was used to make products such as hessian, sacking, cordage and backing materials for carpet and linoleum. Factaraidh far an robhar a' dèanamh bathar mar heisean, pocannan, còrdail is stuthan a chuirear air cùlaibh bhrataichean-ùrlair is ola-lìn de dhiut (teudagan lusan).
JUVENILE PRISON PRÌOSAN DHAOINE ÒGA A custodial institution for offenders below the legal age of responsibility. Institiud far a bheilear a' cumail an greim eucoirich a tha fo aois uallaich.

Share