Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
YAIR CARAIDH
YARD GÀRRADH A paved area, generally found at the back of a house. Raon leacaichte, mar is trice air cùlaibh taighe.
YARD HOUSE TAIGH CÙIRT-LIOS
YOUNG OFFENDERS INSTITUTE INSTITIÙD NAN EUCORACH ÒGA
YOUTH CLUB CLUB-ÒIGRIDH A place provided for leisure-time activities of young people. Àite a chaidh a chur air chois airson cur-seachadan dhaoine òga.
YOUTH HOSTEL OSTAIL-ÒIGRIDH A place where (young) holiday-makers and hikers can be put up cheaply for the night. Àite far am faigh daoine (òga) is luchd-coiseachd cuid-oidhche gu math saor.

Share