Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Facal Gàidhlig English Term English Note Nota Gàidhlig Audio
UACHDAR TALMHAINN FO-THALAMH BURIED LAND SURFACE A former ground surface buried beneath an earthwork or other sequence of deposits. (includes palaeosoils, turf lines). Seann-uachdar talmhainn a tha a-nis fo uchdan-ùir no breathan eile de stuth a chaidh fhàgail os a chionn (tha seo a' gabhail a-steach pailleo-ùir, loidhnichean sgratha).
UACHDAR TALMHAINN FO-THALAMH BURIED GROUND SURFACE
UAIGH GRAVE A place of burial. Àite far an deach cuideigin tìodhlacadh.
UAIGH CREIGE ROCK CUT GRAVE A single burial cut into bedrock. Tìodhlacadh leis fhèin a chaidh a shnaidheadh san fho-chreag.
UAIGH CÙMHNANTAICHE COVENANTERS GRAVE A burial place of a Covenanter. Àite far an deach Cùmhnantaiche a thìodhlacaidh.
UAIGH LOCHLANNACH VIKING GRAVE
Uaigh Tharbhais Tarves Tomb
UAIGH-THRANNSA PASSAGE GRAVE
UAIREADAIR-GRÈINE SUNDIAL A structure used to show the time of day by means of the sun shining on a 'gnomon', the shadow of which falls on the surface of the dial which is marked with a diagram showing the hours. Can be freestanding, usually on a pillar, or fixed to a building. Structar a sheallas àm an latha, 's a' ghrian a' tilgeil sgàil a-rèir faileasaiche air uachdar an daitheal air a bheil pàtran a tha a' sealltainn uairean an latha. Faodaidh seo seasamh leis fhèin, mar is trice air carragh, no a bhith ri togalach.
UAMH CAVE A subterranean feature entered from a hillside, cliff face, etc. A cave may have been used for occupation, storage, burial, refuse, or as a hide-away. Structar fon talamh a ruigear o bhruthach, aodann creige is msaa. Dh'fhaoidte gun deach an uamh a chleachdadh mar àite-fuirich, stòras, àite tìodhlacaidh, ionad sgudail no àite falaich.
UAMH CNÀMHAN  NAM MARBH CLOICHE OSSUARY CAVE
UAMH NAN CÙMHNANTACH COVENANTERS CAVE A cave used by Covenanters as a place of worship or concealment. Uamh a chaidh a chleachdadh leis na Cùmhnantaichean mar àite-adhraidh no àite-falaich.
Uamh Ninian St Ninian's Cave
UÀRD OSPADAIL HOSPITAL WARD A large room, similar to a dormitory, within a hospital, and used for the temporary or permanent accommodation of patients, either waiting for or recovering from operations or undergoing long term treatment. Seòmar mòr, coltach ri suain-lann, am broinn ospadail a chleachdar mar àite-fuirich sealach no buan do dh'euslaintich a tha a' feitheamh ri obair-lannsa no aig an robh obair-lannsa 's a tha ag ath-shlànachadh no daoine a tha a' faighinn leigheasadh fada.
UCHDAN  CEARCALLACH RING BANK Circular enclosure featuring an enclosing bank with no accompanying ditch. Use specific type where known. Lann chearcallach mun a bheil uchdan ach gun dìg. Cleachd seòrsa nas mionaidiche ma tha fios air.
UCHDAN CRÌCHE BOUNDARY MOUND A pile of turves used as boundary marker. Torr sgrathan a thathar a' cleachdadh mar chomharra-crìche.
UCHDAN PLANNTACHAIS PLANTATION BANK An earthen bank indicating the limit of a plantation. Uchdan ùir a tha a' comharradh crìochan planntachais.
UCHDAN RÈILE RAILWAY EMBANKMENT An artificial ridge of stone or earth, built to carry a railway track across a declivity or an area subject to flooding. Druimean cloiche no ùir fuadain a chaidh a thogail gus rathad-iarainn a chur le bruach no thairis air talamh a thèid a thuileachadh gu tric.
UCHDAN ÙIR EARTHEN BANK
UCHDAN-CHEAP TURF BANK A field boundary or enclosure bank constructed in turf. Crìoch achaidh no balla sgratha mun cuairt air rud.
UCHDAN-CRÌCHE BOUNDARY BANK An earthen bank that indicates the limit of an area or a piece of land. Uchdan ùir a chomharraicheas crìoch raoin no pìos talmhainn.
UCHDAN-DÌON EARTHWORK A bank or mound of earth used as a rampart or fortification. Uchdan no tom ùir a chaidh a chleachdadh mar rampair no daingneachadh.
UCHDAN-LOIDHNEACH LINEAR EARTHWORK A substantial bank and ditch forming a major boundary between two adjacent landholdings of prehistoric or later date. Uchdan is dìg nach beag agus a tha nam prìomh-chrìoch eadar dà ghabhaltas-talmhainn ro-eachdraidheil no feadhainn nas òige na sin.
UCHDAN-RATHAID EMBANKMENT A long ridge of earth, rocks or gravel primarily constructed to carry a roadway. Druimean ùir, cloiche no grinneil fada a chaidh a thogail gu sònraichte mar bhunait do rathad.
UCHDAN-TUILE FLOOD BANK
UCHDAN-TUILE RIVER EMBANKMENT
Ugh an Dreathain The Wren's Egg
ULAINN CHARNEL HOUSE A building where the bones of the dead are stored. Togalach far a bheilear a' cumail cnàmhan nam marbh.
UNNDAIS WINCH A stationary hoisting machine consisting of a rotating drum around which a cable, rope or chain is attached. Inneal togail suidhichte sa bheil druma cuairteachaidh mun a bheil càball, ròpa no slabhraidh.
UNNDAIS-LÀIMHE HAND WINCH A mechanism used for lifting and lowering weights, operated by hand. Inneal-làimh a chleachdar gus cuideaman a thogail 's ìsleachadh.

Share