Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
ZINC MINE MÈINN SINC A site with equipment and structures for the extraction of zinc bearing ores. Làrach far a bheil acainnean is structaran airson sionc a tharraing à clach-mhèinnir.
ZINC WORKS FACTARAIDH SINC A site used for the extraction of metallic zinc by a variety of processes. Làrach far a bheilear a' tarraing sionc meatailteach air diofar dòighean.
ZOO SUTHA A garden or park, with ancillary buildings, in which wild animals are kept and reared for public exhibition. Gàrradh no pàirc, le togalaiche na chois, far a bheilear a' cumail 's ag àrach beathaichean gus an sealltainn dhan phoball.
ZOOLOGICAL GARDEN GÀRRADH SUTHALOIDSIG

Share