Visit a Place

A’ fidreadh na Pàirce: Lusan is Flùraichean : Plants & Flowers

Friday 13 July 2018

Holyrood Park

A Holyrood Ranger takes a group on a walk through the park

Tha a’ Ghàidhlig air an dlùth cheangail ri ar àrainneachd, is thig seo am bàrr tro an turas far am faighear blasaid den eòlas is tuigse air lusan is flùraichean tro chultar na Gàidhlig. Cluinnear cuideachd air seann chleachdaidhean airson lusan, is sgeulachdan co-cheangailte riutha. Bidh an seisean seo sa Ghàidhlig.  

The Gaelic language holds a rich store of knowledge and folklore connected to our natural environment. Come along on this guided walk to learn to identify and name the plants of Holyrood Park in Gaelic. You’ll also hear about traditional uses of plants and stories connected with them from Gaelic culture. This event will be in Gaelic.

Select from 1 available date until Fri 13 Jul 2018

(This calendar is for informational purposes only, please select a date when booking your tickets.)

Share

University of Edinburgh logo