About Us

22 September 2021

Seall Alba às ùr fo sholas ann am film mar phàirt dhe Bliadhna nan Costaichean is Uisgeachan

’S e film ioma-chànanach ann th’ ann an Light Waves le Àrainneachd Eachdraidheil Alba a bhios a’ taisbeanadh costaichean is uisgeachan na h-Alba, is na ceanglaichean eadarra agus cultar na Gàidhlig is Albais.

Light display on a wall

Chì luchd-amhairc Alba fo sholas, mar nach fhaca iad a-riamh i, leis an fhilm seo air a chuir thairis ann am Beurla, Gàidhlig agus Albais. Bidh e beò ri fhaicinn airson a chiad uair, mar phàirt de Bhliadhna nan Uisgeachan is Costaichean 2020 – 21.

Cuiridh Àrainneachd Eachdraidheil Alba (ÀEA) shuas Light Waves film 10 mionaid de dh’fhaide, a bhios a’ gabhail subhachais ann an cultar na Gàidhlig is Albais, dualchas agus traidiseanan, agus na ceanglaichean a th’ againn ri ar costaichean is uisgeachan – aig 7f, 17mh den Damhair air sruth-beò.

A projection of a bright blue rectangular shape, perhaps a picture frame, on the rocky shore of a loch

Anns an fhilm shònraichte seo, tha cuid de na seallaidhean as breagha a th’ againn ann an Alba, a’ gabhail a-steach làraichean aig Alba Aosmhor, mar Chaisteal Blackness, Abaid Eilean Ì agus Caisteal Urchadain a tha fo stiùir ÀEA. Air na làraichean seo, chithear na dealbhan a’ tighinn beò tro sholas ga thilgeil orra, a’ taisbeanadh ealain a bhios a’ riochdachadh daoine mar Naomh Calum Cille, Clann-nighean an Sgadain, iasgairean, is cuideachd mapaichean eachdraidheil a tha a’ taisbeanadh dualchas agus traidiseanan co-cheangailte ri costaichean is uisgeachan na h-Alba.

Air a chuir còmhla le Double Take Projections, chaidh ceòl airson Light Waves air a chruthachadh leis a’ chòmhlan Niteworks, agus chaidh bàrdachd a sgrìobhadh is athris a chuir thairis le triùr bàird.

Chaidh fhaighneachd air na bàird, na pìosan aca a’ sgrìobhadh mar fhreagairt air an fhacail Aiseag. Is a’ smaoineachadh mar a bhios Aiseag a’ ciallachadh corra rud, a’ gabhail a-steach bàta a bhios a’ siùbhail, an turas fhèin, is cuideachd mar sheòrsa dìol-fiach.

A Celtic cross standing in front of an abbey, upon which a dazzling blue pattern has been projected

Tha am film a’ tòiseachadh le guth a’ bhàrd, Colin Bramwell, a tha a’ meòrachadh air na ceanglaichean traidiseanta a th’ againn le uisgeachan is costaichean is mar a thug seo buaidh air coimhearsnachdan sa bhàrdachd aige sa Bheurla ‘Caledonian Canal’. Às dèidh seo, cluinnidh sibh am pìos bhàrdachd Mìorbhailean le Pàdraig Macaoidh, is esan a’ rùrachadh nan ceanglaichean aosmhor a th’ againn ris a’ mhuir, costaichean is lochan tro fionn-sgeòil is beul-aithris. Bidh am film a’ tighinn gu ceann le bàrdachd Roseanne Watts, is i a’ cnuasachadh mu an dàimh a tha ann eadar dhaoine is na h-uisgeachan is costaichean san ùine a dh’ fhalbh, san là an-diugh agus mar a thèid sinn air adhart is le uallach nas motha oirnn a-nis gun coimhead sinn às dèidh an àrainneachd nas fheàrr, is tha am bàrdachd aicese air a chuir thairis ann an Albais Sealltanach.

Fhuair am pìos Light Waves taic le Event Scotland mar phàirt de Bliadhna nan Uisgeachadh is Costaichean 2020 – 21.

Thuirt Gillian Urquhart, os cionn pògram thachartasan aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba (ÀEA):

“Bidh luchd-amhairc air a thoirt air splaoid tro eachdraidh na h-Alba ann an dòigh gu tur ùr. Tro sheallaidhean dhràmadach a tha gan thilgeil shuas air làraichean eachdraidheil ri toabh cladaich na h-Alba, is tro cheòl, fuaimean is bàrdachd chumhachdach is ioma-chànanach.

“’S e facal air leth inntinneach a th’ ann an Aiseag le iomadh chiall a tha co-cheangailte ri sgeulachd a bhideo ann an Light Waves. Chan e a-mhàin gum bi seo a’ gabhail subhachais anns a’ ghaol a th’ againn son costaichean is uisgeachan na h-Alba ach gum bi e a’ taisbeanadh an ceangail cudromach eadar cultar is traidiseanan na Gàidhlig is Albais, is am buaidh a bheir uisgeachan air coimhearsnachdan na h-Alba air feadh na dùthcha.”

A blue rectangle being projected onto a doorway within the dark ruins of castle

Thuirt Paul Bush, Os Cionn Tachartasan aig VisitAlba. “Tha sinn toilichte ar taic a chuir ionnsaidh Light Waves mar phàirt de Bhliadhna nan uisgeachan is Costaichean 20/21. Tha cothrom air leth againn ann an Alba airson bhith a’ rùrachadh ar àrainneachd nàdarra is dualchas thogte, is bidh am film seo a’ toirt chothrom dhuinn sùbhachais a ghabhail ann an dualchas is cultar na Gàidhlig is Albais, is ar costaichean is uisgeachan breagha.   

Bidh Lite Waves a’ dol a-mach beò aig 7f, Didòmhnaich 17 Damhair air duileag Facebook ÀEA agus air a’ chunntas YouTube is tha e saor an asgaidh. Airson barrachd fios theirig gu: https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/whats-on/event/?eventId=95586fa5-d848-4fa8-a208-ad8a008b83c8

Chì sibh blasad den bhideo an seo:

Update your third party preferences to view content

Read in English

About Year of Coasts & Waters 2020/21

The Year of Coasts and Waters (#YCW2021) led by VisitScotland, will be showcased throughout 2021 and celebrated with a programme of activity designed to support the nation’s tourism and events sectors. The programme of activities, events and ideas will shine a spotlight on the impact our waters have had on Scotland, from the formation of beautiful natural features to the creation of our national drink - whisky.

About Historic Environment Scotland (HES) 

  • We are the lead public body charged with caring for, protecting and promoting the historic environment. We will lead on delivering Scotland’s first strategy for the historic environment, Our Place in Time.
  • Historic Scotland, Scran, Canmore, The National Collection of Aerial Photography (NCAP), The Engine Shed, Stirling Castle and Edinburgh Castle are sub-brands of HES.
  • View our press pack and keep up to date by registering for media release email alerts. If you wish to unsubscribe, please contact us.

Follow Historic Environment Scotland

Twitter: @HistEnvScot | @welovehistory

Facebook: @HistoricEnvScotland | @VisitHistoricScotland

Instagram: @HistEnvScot | @historicscotland

Blog
LinkedIn

Fios gu: Stacey Dent, Historic Environment Scotland Media Office

Fòn: 07221 959 962
Post-d: communications@hes.scot

Share