About Us

20 December 2023

Buidheann dualchais a’ mìneachadh lèirsinn gus togail air com-pàirteachas is obair coimhearsnachd le Plana Gàidhlig ùr

Four people leaning over a table with a map on it

Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES) a’ foillseachadh Plana Gàidhlig 2023-26, a’ mìneachadh dealas do choimhearsnachdan agus glèidhteachas air dualchas cultarach do-bheantainneach

Buidheann dualchais a’ mìneachadh lèirsinn gus togail air com-pàirteachas is obair coimhearsnachd le Plana Gàidhlig ùr  

Tha lèirsinn Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES) a thaobh cuideachadh le cànan is cultar na Gàidhlig a dhìon agus adhartachadh, air a mhìneachadh sa Phlana Ghàidhlig 2023-2026 aca, a tha air ùr-fhoillseachadh.  

Tha obair coimhearsnachd is com-pàirteachais nan suidhe aig teis-meadhan a’ phlana ùir agus togaidh iad air an obair a tha an sgioba Gàidhlig air a ghabhail os làimh gu ruige seo. Chruthaich am plana mu dheireadh dreuchd Oifigear Adhartachaidh na Gàidhlig (Gaelic Outreach Officer), a tha air a bhith gnìomhach ann an togail cheanglaichean, ag èisteachd ri agus ag obair le coimhearsnachdan, buidhnean, gnothachasan, agus ùghdarrasan poblach. Leanaidh an obair seo air adhart agus HES a’ coimhead ri taic a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig, do luchd-ionnsachaidh agus dhaibhsan aig a bheil ùidh ann an dualchas cultarach na Gàidhlig gus ceangal ri, agus comharrachadh is tlachd a ghabhail às an àrainneachd eachdraidheil.

Bidh am Plana Gàidhlig ùr a’ ruith chun na Samhna 2026 agus a’ togail air soirbheachadh plana 2018-2023. Tha an obair thar nan còig bliadhna a chaidh seachad air a’ chiad fharpais Ghàidhlig nàiseanta aig a’ bhuidheann, Sgrìobh is Aithris, fhoillseachadh do chlann agus do dhaoine òga aois 5 gu 17, còmhla ri rannsachadh a ghabhail os làimh air na ceanglaichean eadar cànan is cultar na Gàidhlig agus a h-aon deug de làraichean HES, air tairgse reic Ghàidhlig do Àrainneachd Eachdraidheil Alba a leudachadh agus air conaltradh ri coimhearsnachdan mu dhualchas cultarach do-bheantainneach Gàidhlig (ICH). Chaidh Plana Gàidhlig 2023-2026 a chruthachadh às dèidh pròiseas co-chomhairleachaidh, a’ gabhail a-steach fiosrachadh air ais bhon phoball.

Thar nan trì bliadhna ri teachd, tha am Plana Gàidhlig a’ coimhead ri foghlam ruigsinneach a leudachadh agus cothroman a leasachadh airson barrachd ionnsachadh mu chuspairean làthaireach leithid atharrachadh gnàth-shìde, bith-iomadachd agus cruth-tìre tron Ghàidhlig. Tha e cuideachd a’ mìneachadh phlanaichean air Gàidhlig a ghabhail a-steach do ghnìomhachd thabhartasan is maoineachaidh a’ bhuidhinn agus mothachadh a thogail do mhaoineachadh agus do chothroman a tha buntainneach do sgìrean agus do coimhearsnachdan Gàidhlig, no iadsan a tha ag adhartachadh a’ chànain ’s a’ chultair. 

Thuirt Caitrìona Nic ’IlleMhoire, Manaidsear Poileasaidh Gàidhlig aig HES, “Tha Gàidhlig air pàirt dheatamach a choileanadh ann am mìneachadh agus ann an cumadh dualchas agus eachdraidh gun choimeas na h-Alba. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri leantainn air adhart ag obair le coimhearsnachdan, buidhnean agus càch, gus cothroman ionnsachaidh is cleachdaidh air a’ Ghàidhlig a mheudachadh agus cànan is cultar na Gàidhlig a chomharrachadh, gus an gabh i a roinneadh le luchd-amais ùr agus le luchd-amais a tha an làthair. Tha am Plana Gàidhlig ùr a’ togail air ar dealais a thaobh dèanamh cinnteach gun lean sinn oirnn a’ coileanadh ar dleastanais ann an toirt taic don Ghàidhlig, a dh’ionnsaigh soirbheachadh do na ginealaichean ri teachd.”

Leugh ar Plana Gàidhlig 2023-2026 air ar làrach-lìn. 

Mu Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES) 

  • Is e Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES) am prìomh bhuidheann airson àrainneachd eachdraidheil Alba, carthannas a tha air a shònrachadh do dh’adhartachadh air dualchas, cultar, foghlam agus dìon àrainneachd. Tha iad air thoiseach le rannsachadh air agus tuigse don àrainneachd eachdraidheil agus le dèiligeadh ri buaidh atharrachadh gnàth-shìde san àm ri teachd, a’ sgrùdadh agus a’ clàradh làraichean is chruthan-tìre ailtìreil agus arc-eòlasach air feadh Alba, agus a’ toirt cùram do chòrr air 300 togalach de chudromachd nàiseanta. Tha sinn cuideachd a libhrigeadh ro-innleachd airson àrainneachd eachdraidheil na h-Alba, Ar n-Àm a dh’Fhalbh, Ar n-Àm ri Teachd.
  • Tha Alba Aosmhor, Scran (Lìonra Chothroman Ghoireasan Cultarach Alba), Canmore, Cruinneachadh Nàiseanta Dealbhadaireachd Adhair (NCAP), An Seada Einnsein, Caisteal Shruighlea agus Caisteal Dhùn Èideann mar fho-bhranndan de Àrainneachd Eachdraidheil Alba. 
  • Bheir sùil air Paca na Meadhanan agus cùm suas le ar naidheachdan le bhith clàradh airson fios mu bhrathan naidheachd. Ma tha sibh airson dì-chlàradh, lean an ceangal gus dì-chlàradh a tha air lorg anns gach post-d.

Lean Àrainneachd Eachdraidheil Alba

X: @HistEnvScot | @welovehistory
Facebook: @HistoricEnvScotland | @VisitHistoricScotland
Instagram: @HistEnvScot | @historicscotland
Bloga
LinkedIn

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios gu: 

Julia Woolman
Oifis Mheadhanan Àrainneachd Eachdraidheil Alba
Fòn-l: 07721 959 962
Post-d: communications@hes.scot

Share