Archives and Research

Ar n-Àm a dh’Fhalbh, Ar n-Àm ri Teachd

Front cover of Our Past, Our Future (Gaelic version)
Is e Ar n-Àm a dh’Fhalbh, Ar n-Àm ri Teachd an ro-innleachd ùr airson àrainneachd eachdraidheil na h-Alba. Tha i a’ mìnicheadh rùn nàiseanta gus buannachdan àrainneachd eachdraidheil na h-Alba a chumail suas agus a neartachadh, do dhaoine agus do choimhearsnachdan an-dràsta agus anns an àm ri teachd. 
Gu mòr coltach ri a ro-theachdaiche Sinn Fhìn anns Gach Linn (2014), chaidh Ar n-Àm a dh’Fhalbh, Ar n-Àm ri Teachd a chruthachadh ann an dòigh cho-obrachail agus co-sheilbhichte.

Share