Archives and Research

Plana Gàidhlig / Gaelic Language Plan 2023-2026

Front cover of the Gaelic Language Plan 2023-26 showing an island and an abbey

Tha am plana seo air ullachadh taobh a-staigh frèam-obrach Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha am plana seo a’ mìneachadh amasan agus gnìomhan a chuidicheas sinn leis ar lèirsinn don Ghàidhlig a thoirt gu buil; Tha cànan agus dualchas Gàidhlig na h-Alba air rannsachadh, air dhìon, air chomharrachadh agus air thoirt seachad do na ginealaichean ri teachd.

This plan has been prepared within the framework of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

This plan sets out aims and actions that will help us to achieve our vision for Gaelic; Scotland’s Gaelic language and heritage is explored, protected, celebrated and passed on to future generations.

Share