About Us

13 February 2019

Drochaid a nì ceangal eadar dualchas na Gàidhlig agus obair ailtireachd shònraichte!

Chaidh an inbhe, Structair de Sheòrsa A, a bhuileachadh le Àrainneachd Eachdraidheil Alba air (ÀEA) Drochaid a' Chaolais Chumhaing

A concrete road bridge with a distinctive curve spanning an inlet of water. Mountains and sea can be seen in the background.

Chaidh an naidheachd fhoillseachadh an-diugh (Diciadain 13 Gearan) gu bheil ÀEA air an inbhe, Seòrsa A, a bhuileachadh air Drochaid a' Chaolais Chumhaing ann an Cataibh às dèidh dhi a bhith air a h-aithneachadh mar dhrochaid a tha fìor chudromach a thaobh obair ailtireachd. Cuideachd, ’s i a’ chiad drochaid air an deach ainm Gàidhlig a thoirt gu laghail.

Tha Drochaid a' Chaolais Chumhaing (no Kylesku Bridge mar a dh’aithnichear i sa Bheurla), a tha a’ sìneadh tarsaing caolas mara domhainn ris an canar an Caolas Cumhang, air aon de na nuadh dhrochaidean as sònraichte na coltas agus as ùr-ghnàthaichte ann an Alba agus i air a dèanamh à cruadhtan. Chaidh a togail eadar 1981 is 1984, agus thugadh aithne do cho math ’s a tha dealbhachadh na drochaide agus an dòigh san deach a togail le diofar dhuaisean iomraiteach, leithid Duais Togail Einnseanaireachd Chatharra na h-Alba agus Duais Comann a’ Chruadhtain.

Chaidh aontachadh Drochaid a’ Chaolais Chumhaing a chur ri clàr nan structairean sònraichte às dèidh co-chomhairleachadh a chaidh a chumail le ÀEA, agus Comhairle na Gàidhealtachd, far an robh cothrom aig a’ phoball beachdan a thoirt seachad air a bhith a’ buileachadh inbhe shònraichte air an Drochaid.

Thuirt Ealasaid McCrone, Ceann nan Inbhean-comharraichte aig ÀEA: "Tha Drochaid a’ Chaolais Chumhaing air aon de na drochaidean as sònraichte a thaobh obair ailtireachd airson drochaidean ann an Alba bhon dàrna leth den fhicheadamh linn, agus ’s i aon de na drochaidean as fheàrr de a seòrsa san dùthaich.

"A thuilleadh air cho cudromach ’s a tha i a thaobh ailtireachd, tha an drochaid cuideachd na comharra follaiseach agus car tiamhaidh air mar a thàinig saoghal ùr is nuadh gu sgìrean iomallach na Gàidhealtachd an cois leithid a phròiseactan einnseanaireachd chatharra, agus tha i a’ cur nar cuimhne a’ bhuaidh a bh’ aig leithid a leasachaidhean air dòighean-beatha traidiseanta.

"An-diugh, tha Drochaid a’ Chaolais Chumhaing a’ cosnadh cliù mar àite a bhios a’ tarraing luchd-turais agus i mar phàirt de Shlighe a’ Chosta a Tuath 500, agus tha e na thoileachas mòr dhuinn aithne a thoirt do cho cudromach ’s a tha i gu nàiseanta le bhith a’ buileachadh inbhe Seòrsa A oirre."

A view of Kylesku Bridge captured from underneath the carriageway. The distinctive curve of the structure can be made out as it crosses the water.

Chuir an Comhairliche Alister MacFhionghain, Cathraiche Buidheann Ro-innleachd agus Buileachaidh na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd, meal-a-naidheachd air ÀEA airson a bhith a’ buileachadh inbhe Seòrsa A air an drochaid, agus airson a bhith a’ toirt aithne do cho cudromach ’s a tha a’ Ghàidhlig sa cheàrnaidh seo de Chataibh. Thuirt e:

"San àm a dh’fhalbh bhiodh Gàidhlig aig a’ mhòr-chuid de dhaoine san sgìre seo, agus tha beairteas de dh’òrain is sgeulachdan Gàidhlig ann a bhuineas ris an sgìre. Mar sin, tha e freagarrach gur i an drochaid seo a’ chiad tè air a’ Ghàidhealtachd a tha a’ faighinn ainm ann an Gàidhlig gu h-oifigeil, cànan dùthchasach na Gàidhealtachd."

Chithear aithisg iomlan mun inbhe airson Drochaid a’ Chaolais Chumhaing air làrach-lìn ÀEA.

Fios gu: Dean Hendry, Communications Officer
Fòn: 0131 668 8714
Post-d: dean.hendry@hes.scot

Share