Live /

Book in advance to visit Scotland’s historic places. Before you travel, please check the latest Scottish Government guidance.

x

Learn

Faclair Gàidhlig - Gaelic Thesaurus

Fàilte. Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba air am faclair seo a chruthachadh gus eadar-theangachadh cunbhalach a thoirt seachad co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.

Welcome. Historic Environment Scotland have created this Gaelic Thesaurus to provide users with translations from English to Gaelic and Gaelic to English for the part of the vocabulary relevant to safeguarding the nation's historic environment.

Neo tagh litir / Browse by letter:

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

Search results for broch

English Term Facal Gàidhlig English Note Nota Gàidhlig Audio
BROCH DÙN An Iron Age round defended house, found mainly in the north and west of Scotland. Brochs have a tapering profile and thick, usually hollow dry stone walls which contain galleries, cells and a stairway, with guard cells at the entrance. Taigh-dìon cruinn à linn an iarainn a gheibhear mar is trice san iar agus gu tuath ann an Alba. Tha ceann-caol air brugh agus ballachan cobhaireachd (mar is trice) tiugha sa bheil gailearaidhean, ceallan agus staidhir le ceallan freiceadain aig an doras mhòr.
BROCH (1) BORGH An Iron Age round defended house, found mainly in the north and west of Scotland. Brochs have a tapering profile and thick, usually hollow dry stone walls which contain galleries, cells and a stairway, with guard cells at the entrance. Taigh-dìon cruinn à linn an iarainn a gheibhear mar is trice san iar agus gu tuath ann an Alba. Tha ceann-caol air brugh agus ballachan cobhaireachd (mar is trice) tiugha sa bheil gailearaidhean, ceallan agus staidhir le ceallan freiceadain aig an doras mhòr.
Broch of Durness Dùn Dornaigil
Broch of Gurness Broch of Gurness
Dun Carloway Broch Dùn Chàrlabhaigh
Dun Troddann Broch Dùn Trodain
Edin's Hall Broch Dùn Talla Edin
Mousa Broch Mousa Broch

Share