1 Overview

Many of our consultations are advertised on the Tell Me Scotland website.

Tell Me Scotland provides a free public information notice service for Scotland. You can visit the website to find public notices from all of Scotland’s local authorities and many of its public bodies.

Can’t find the consultation you’re looking for? View our closed consultation reports.

2 Draft Gaelic Language Plan 2018 – 2023

Consultation on the draft Gaelic Language Plan

Historic Environment Scotland is inviting comments on its draft Gaelic Language Plan 2018 – 2023.

The plan seeks to build upon our success with Gaelic, which includes the incorporation of Gaelic into 29 of our sites, a learning program that has benefitted over 4,000 pupils and teachers and a strong portfolio of Gaelic media content for adult learners.


The plan includes five new priorities for Gaelic:

  1. Promoting Gaelic as part of the historic environment
  2. Supporting the National Gaelic Language Plan 2017 – 2022
  3. Supporting Gaelic Medium Education
  4. Establishing and promoting the value of Gaelic
  5. Honouring past commitments and forming new partnerships 

Your feedback

The closing date for the consultation is Tuesday 31 October.

Download the draft HES Gaelic Language Plan in English [PDF, 124KB]
Download the draft HES Gaelic Language Plan in Gaelic [PDF, 264KB]
Download the Equality Impact Assessment for the Gaelic Language Plan [Word Doc, 88KB]

Have your say


For queries on the Gaelic Language Plan, please email our Gaelic Language and Policy Officer at gaelicconsultation@hes.scot.

A photograph of a book written in Gaelic lying open with a pair of glasses sitting on top

Co-chomhairleachadh air a’ Phlana chànain ùr 

Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba a’ cur fàilte air bheachdan a thaobh an dreachd Phlana Chànain 2018 – 2023.

Bidh am plana a’ togail air ar soirbheachas a thaobh a’ Ghàidhlig, a’ gabhail a-steach mar a chaidh a’ Ghàidhlig a’ fighe a-steach gu 29 de ar làraichean, prògram ionnsachaidh a tha air buaidh nach beag a thoirt air barrachd na 4,000 cloinne is thidsearan, is susbaint na Gàidhlig a chaidh a’ sgaoileadh is a tharraing mòran dhaoine a-steach dhan chànan.

Tha còig prìomhachasan ùr anns a’ phlana. ‘S iad:

  1. A’ cur na Gàidhlig air adhart mar phàirt den àrainneachd eachdraidheil
  2. A’ toirt taic don Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2017 – 2022
  3. A’ toirt taic do dh’Fhoghlam tron Ghàidhlig
  4. A’ dearbhadh agus a’ cur air adhart luach na Gàidhlig
  5. A’ Coileanadh Gheallaidhean a rinn sinn a-cheana agus a’ togail chom-pàirteachasan ùra

Ur Beachdan  

‘S e 31mh Dàmhair an ceann-là mu dheireadh airson ur beachdan a thilleadh thugainn

Luach a-nuas an dreachd Phlana Chànain ÀEA ann am Beurla [PDF, 124KB]
Luach a-nuas an dreachd Phlana Chànain ann an Gàidhlig [PDF, 264KB]
Download the Equality Impact Assessment for the Gaelic Language Plan [Word Doc, 88KB]

Cuir beachdan a-staigh

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun phlana chànain, cuiribh fios a’ ionnsaidh Oifigear Planadh is Poileasaidh na Gàidhlig aig gaelicconsultation@hes.scot.

 

 

Share