Visit a Place

Am measg nan Craobh

Friday 8 November 2019

Holyrood Park

Graisg chraobhan lùbte os cionn an rathaid ann am Pàirc an Ròid

Read in English

Thig cuide ri Bria Mason a tha na h-Oifigear Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann airson feasgar làn sgeulachdan fo na craobhan aig Pàirc an Ròid. Theirig is coiseachd tron Phàirc, am measg nan craobhan fhad is a bhios sibh ag èisteachd ri sgeulachdan sean is nuadh a bhuineas ri cuspair craoibh. 

Bidh an cuirm seo ann an Gàidhlig.

Tha an tachartas seo an asgaidh ach tha bùcadh riatanach.

Nuair a tha thu a’ bucadh, feuch gun cuimhnich sibh:

  • Ur n-ainm is àireamh fòin 

  • Tiotal agus deit na cuirme 

  • Àireamh de dhaoine a tha airson a bhith ann

Tha an cuirm seo freagarrach do theaghlaichean air fad.

Select from 1 available date until Fri 08 Nov 2019

(This calendar is for informational purposes only, please select a date when booking your tickets.)

Share

Suaicheantas Oilthigh Dhùn Èideann