Live /

Over 30 of our staffed sites have now reopened and we are delighted to welcome you back. Booking in advance is recommended to guarantee entry. Find out more and book now

x

About Us

12 June 2019

Sgoilearan Taobh na Pàirce a’ comharrachadh film ùr

Chaidh film ùr ghoirid a chruthachadh le sgoilearan ann an clas 5 aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce is bidh e ri fhaotainn air làrach-lìn na buidhne cuide ri goireasan Gàidhlig eile.

Chaidh film ùr ghoirid a chruthachadh le sgoilearan ann an clas 5 aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce, an sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann, is bidh e ri fhaotainn air làrach-lìn na buidhne cuide ri goireasan Gàidhlig eile.

Tha am film ag a’ leantainn beatha Mhàiri aig trì amannan cudromach: Rugadh Rìgh Sheumais VI, nuair a chaidh a glacadh is a’ cur dhan phrìosan, agus aig deireadh a beatha. Chaidh am film a chruthachadh le Àrainneachd Eachdraidheil Alba ann an co-bhann leis an sgoil ri linn cothrom a thoirt do sgoilearan a bhith an sàs ann an eachdraidh tro Ghàidhlig, tha e cuideachd mar phàirt de dhleastanasan na buidhne mar phàirt den Plana Ghàidhlig ÀEA 2018 -2023.

Tha am film ri fhaotainn air loidhne airson sgoiltean, is luchd-labhairt is ionnsachaidh eile, agus ann mar phàirt de dhleastanas ÀEA airson taic a thoirt do dh’fhoghlam Ghàidhlig le bhith a’ tabhann phròiseactan, cothroman agus goireasan do dh’fhoghlam luchd-fileantaich is ionnsachaidh.

Theirig an-seo, airson sùil a chuir air an fhilm.

Airson barrachd goireasan Gàidhlig, theirig an-seo.

Airson sùil a chuir thairis Plana Gàidhlig na buidhne, theirig an-seo.

Fios gu: Stacey Dent, Communications Officer
Post-d: communications@hes.scot

Share